ศัพท์โรงแรม

posted on 01 Nov 2009 23:05 by nattybunny

http://www.welcomethai.com/hotelreservation/indexth.asp

A

ABF (American breakfast) หมายถึง อาหารเช้าแบบอเมริกัน ประกอบด้วยชาหรือกาแฟ น้ำผลไม้ นมสด ขนมปัง ไข่และเนื้อจำพวกแฮม เบคอน ไส้กรอก
Arboretum สวน รุกชาติ คือ สวนเล็กๆ ที่มเนื้อที่น้อยกว่าสวนพฤกษศาสตร์ สร้างขึ้นเพื่อจุดประสงค์ในการรวบรวมพันธุ์ไม้ต่างๆ ไว้ โดยเฉพาะไม้ยืนต้นที่มีค่าในทางเศรษฐกิจ และไม้ดอกซึ่งมีอยู่ในท้องถิ่นนั้น แต่มิได้ปลูกเป็นหมวดหมู่เหมือนอย่างในสวนพฤกษศาสตร์ แต่มีชื่อพันธุ์ไม้ติดไว้ มีการทำถนนและทางเดินทางเข้าชม มีจุดมุ่งหมายเพื่อพักผ่อน หย่อนใจและการศึกษา
Abseiling วิธี การโรยตัวจากเขาวิธีหนึ่งโดยใช้เชือกและความฝืดในการควบคุมใช้ในกิจกรรมการ ปีนเขาหรือหน้าผาซึ่งเป็นกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงผจญภัยรูปแบบหนึ่ง
Accommodation หมาย ถึงที่พักแรม สถานที่ที่นักเดินทางใช้พักระหว่างการเดินทาง ซึ่งอาจจำแนกเป็นประเภทต่างๆ ตามลักษณะการใช้ อาทิ โรงแรม บังกะโล บ้านพักตากอากาศ เป็นต้น
Adjoining Room ห้องที่อยู่ติดกันภายในโรงแรมหรืออาคาร แต่ไม่มีทางเชื่อมติดต่อกันระหว่างห้อง
Adventure tourism การ ท่องเที่ยวเชิงผจญภัย เป็นการท่องเที่ยวที่นำธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่สวยงามมาเป็นองค์ประกอบใน การจัดกิจกรรมท่องเที่ยวที่ท้าทาย ตื่นเต้น เกิดความแปลกใหม่และท้าทายประสบการณ์ ประกอบกับเป็นการฝึกความชำนาญทักษะของร่างกาย เช่น การปีนเขาและหน้า (mountain and rock climbing) การเดินเขา (hiking)
Agent ตัว แทนจำหน่ายสินค้าทางการท่องเที่ยว เป็นนิติบุคคลหรือว่าบริษัทที่ได้อำนาจให้เป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้าทางการ ท่องเที่ยว บริการรายการนำเที่ยวด้านแหล่งท่องเที่ยวและที่พักประเภทต่างๆ
Agent Education trip (AET) การ เดินทางเพื่อสร้างความคุ้นเคยกับแหล่งท่องเที่ยวหรือสิ่งอำนวยความสะดวกด้าน การท่องเที่ยวเพื่อส่งเสริมการขายสู่พื้นที่หรือบริการนั้นๆ ส่วนใหญ่จะได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายจาก บริษัทสายการบิน ผู้ประกอบธุรกิจท่องเที่ยวในพื้นที่และคณะกรรมการส่งเสริมการท่องเที่ยวของ พื้นที่นั้นๆ
Agrotourism การ ท่องเที่ยวเชิงเกษตรกรรม เป็นการท่องเที่ยวที่ทรัพยากรแหล่งท่องเที่ยวมีกิจกรรมการเกษตรเป็นหลัก มีการบริหารและการจัดการ ไว้เพื่อรองรับการท่องเที่ยวเพื่อให้เกิดความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวและ สร้างรายได้แก่เกษตรกร และมีการจัดการผลกระทบที่เกิดขึ้นอย่างเป็นระบบ
Aircraft ยานพาหนะทางอากาศ เครื่องบินรวมทั้งเฮลิคอปเตอร์ บอลลูน และเครื่องยนต์ที่สามารถขับเคลื่อนลอยไปได้
Air freight สินค้าที่ขนส่งทางอากาศโดยบริษัทการบิน นอกเหนือไปจากการขนส่งผู้โดยสารกระเป๋าหรือสัมภาระของผู้โดยสารและไปรษณีย์ภัณฑ์
Airline สาย การบิน บริษัทที่ให้บริการด้านการขนส่งทางอากาศ เช่น บริษัทการบินไทย มหาชน จำกัด ซึ่งให้บริการด้านการขนส่งทางอากาศทั้งสินค้าและผู้โดยสาร
Airport ท่าอากาศยาน สถานที่สำหรับจอดและขึ้น-ลงของเครื่องบิน รวมทั้งบริการด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
Airport limousine รถ โดยสารของสนามบิน รถบริการรับ-ส่งผู้เดินทางระหว่างสนามบินกับโรงแรม หรือระหว่างสนามบินกับจุดหมายปลายทางอื่น มีอัตราค่าธรรมเนียมแตกต่างกนไปตามเขตและระยะทาง
Airport tax ภาษี สนามบิน ค่าธรรมเนียมที่ผู้เดินทางทางอากาศจะต้องชำระตามอัตราที่ทางการกำหนดไว้ในวง การธุรกิจนำเที่ยว มักจะเรียกว่า “ค่าภาษีสนามบิน” ท่าอากาศยานบางแห่งและบางประเทศไม่ได้เรียกเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าว สำหรับที่ดอนเมืองกรุงเทพฯ ผู้เดินทางออกนอกประเทศจะต้องชำระค่าธรรมเนียมในอัตรารายละ 500 บาท (ข้อมูลปี 2544) โดยอาจชำระได้ที่เคาท์เตอร์ หรือชำระผ่านเครื่องรับชำระอัตโนมัติภายในท่าอากาศยาน สำหรับการเดินทางภายในประเทศ ผู้เดินทางจะต้องชำระค่าธรรมเนียมดังกล่าวเป็นจำนวน 30 บาท (ข้อมูลปี 2544)
Air taxi เครื่อง บินไม่ประจำทาง เป็นเครื่องบินขนาดเล็กที่ให้บริการขนส่งทางอากาศในระยะสั้น โดยไม่มีตารางบินประจำ แต่ขึ้นอยู่กับความต้องการและการว่าจ้างเป็นครั้งๆ
Airways bill (AWB) เอกสารรับรองการขนส่งสินค้าทางอากาศ เอกสรที่สายการบินออกให้กับผู้ใช้บริการเพื่อเป็นหลักฐานรับรองในการใช้บริการขนส่งสินค้าทางอากาศ
A la carte การสั่งอาหารแบบเลือกสั่ง การสั่งอาหารที่ปรากฏอยู่ในรายการอาหาร โดยลูกค้าสามารถเลือกได้ตามความต้องการ
A la carte menu รายการ อาหารแบบเลือกสั่ง รายการอาหารตามประเภทของครัวต่างๆ เช่น อาหารไทย จีน ซึ่งลูกค้าสามารถเลือกสั่งจากรายการที่มีอยู่ตามใจชอบ อาหารแต่ละรายการจะมีรายละเอียดกำกับไว้และคิดราคารวมตามรายการอาหารที่สั่ง ทั้งหมด ทางภัตตาคารอาจมีอาหารพิเศษประจำวัน ซึ่งมักเป็นอาหารที่ปรุงเกือบสำเร็จหรือสำเร็จแล้ว พร้อมบริการลูกค้าได้อย่างรวดเร็วอยู่ด้วย โดยกำหนดราคาไว้ต่ำกว่าปกติเล็กน้อย เพื่อจูงใจลูกค้า
Alliance พันธมิตร การเป็นพันธมิตรทางธุรกิจประเภทเดียวกันเพื่อส่งเสริมการขายร่วมกัน เช่น star alliance เป็นการรวมตัวของสายการบินพันธมิตร 6 สายการบินได้แก่ แอร์แคนาดา (Air Canada), ลุฟท์ฮันซ่า (Lufthansa), แสกนดิเนเวียร์แอร์ (SAS), ยูไนเต็ดแอร์ไลน์ (United Airline), สายการบินแวริก (varig) และสายการบินไทย (Thai Airways International)
All-inclusive Package รูปแบบรายการท่องเที่ยวซึ่งรวมค่าบริการต่างๆ ทั้งหมด ภายใต้ราคาที่กำหนดไว้
All suite hotel โรงแรมห้องชุด โรงแรมที่มีห้องพักใหญ่กว่าปกติโดยมีบริเวณที่เป็นส่วนสำหรับพักผ่อนแยกออกไปต่างหากจากส่วนที่เป็นห้องนอน
Alternative tourism การ ท่องเที่ยวแบบทางเลือก รูปแบบการท่องเที่ยวที่พยายามหลีกเลี่ยงผลกระทบ และส่งเสริมให้เกิดผลในทางบวกต่อสังคม วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม มักจะมีลักษณะดังนี้ คือ มีนักท่องเที่ยวจำนวนน้อยเดินทางเพียงคนเดียว เดินทางเองโดยอิสระ และมีกฎเกณฑ์ ขณะเดียวกันก็มุ่งให้คนในท้องถิ่นซึ่งเป็นเจ้าของวัฒนธรรมได้รับประสบการณ์ จากการเดินทางไปเยือนของนักท่องเที่ยว และยังคงรักษาค่านิยม ตลอดจนการดำเนินชีวิตในสังคมของตนที่สืบทอดกันมาเอาไว้ด้วย
Amenities สิ่ง ของ อุปกรณ์หรือสิ่งอำนวยความสะดวกที่โรงแรมจัดไว้บริการ เพื่อเพิ่มความพึงพอใจแก่แขกผู้มาพัก แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ สิ่งอำนวยความสะดวกนอกห้องพัก (out-of-room amenities) เช่น สระว่ายน้ำ ห้องออกกำลังกาย และสิ่งอำนวยความสะดวกภายในห้องพัก (in-room amenities/guest supplies) เช่น สบู่ แชมพู ฯลฯ
American service การ บริการอาหารแบบอ