ศัพท์โรงแรม

posted on 01 Nov 2009 23:05 by nattybunny

http://www.welcomethai.com/hotelreservation/indexth.asp

A

ABF (American breakfast) หมายถึง อาหารเช้าแบบอเมริกัน ประกอบด้วยชาหรือกาแฟ น้ำผลไม้ นมสด ขนมปัง ไข่และเนื้อจำพวกแฮม เบคอน ไส้กรอก
Arboretum สวน รุกชาติ คือ สวนเล็กๆ ที่มเนื้อที่น้อยกว่าสวนพฤกษศาสตร์ สร้างขึ้นเพื่อจุดประสงค์ในการรวบรวมพันธุ์ไม้ต่างๆ ไว้ โดยเฉพาะไม้ยืนต้นที่มีค่าในทางเศรษฐกิจ และไม้ดอกซึ่งมีอยู่ในท้องถิ่นนั้น แต่มิได้ปลูกเป็นหมวดหมู่เหมือนอย่างในสวนพฤกษศาสตร์ แต่มีชื่อพันธุ์ไม้ติดไว้ มีการทำถนนและทางเดินทางเข้าชม มีจุดมุ่งหมายเพื่อพักผ่อน หย่อนใจและการศึกษา
Abseiling วิธี การโรยตัวจากเขาวิธีหนึ่งโดยใช้เชือกและความฝืดในการควบคุมใช้ในกิจกรรมการ ปีนเขาหรือหน้าผาซึ่งเป็นกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงผจญภัยรูปแบบหนึ่ง
Accommodation หมาย ถึงที่พักแรม สถานที่ที่นักเดินทางใช้พักระหว่างการเดินทาง ซึ่งอาจจำแนกเป็นประเภทต่างๆ ตามลักษณะการใช้ อาทิ โรงแรม บังกะโล บ้านพักตากอากาศ เป็นต้น
Adjoining Room ห้องที่อยู่ติดกันภายในโรงแรมหรืออาคาร แต่ไม่มีทางเชื่อมติดต่อกันระหว่างห้อง
Adventure tourism การ ท่องเที่ยวเชิงผจญภัย เป็นการท่องเที่ยวที่นำธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่สวยงามมาเป็นองค์ประกอบใน การจัดกิจกรรมท่องเที่ยวที่ท้าทาย ตื่นเต้น เกิดความแปลกใหม่และท้าทายประสบการณ์ ประกอบกับเป็นการฝึกความชำนาญทักษะของร่างกาย เช่น การปีนเขาและหน้า (mountain and rock climbing) การเดินเขา (hiking)
Agent ตัว แทนจำหน่ายสินค้าทางการท่องเที่ยว เป็นนิติบุคคลหรือว่าบริษัทที่ได้อำนาจให้เป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้าทางการ ท่องเที่ยว บริการรายการนำเที่ยวด้านแหล่งท่องเที่ยวและที่พักประเภทต่างๆ
Agent Education trip (AET) การ เดินทางเพื่อสร้างความคุ้นเคยกับแหล่งท่องเที่ยวหรือสิ่งอำนวยความสะดวกด้าน การท่องเที่ยวเพื่อส่งเสริมการขายสู่พื้นที่หรือบริการนั้นๆ ส่วนใหญ่จะได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายจาก บริษัทสายการบิน ผู้ประกอบธุรกิจท่องเที่ยวในพื้นที่และคณะกรรมการส่งเสริมการท่องเที่ยวของ พื้นที่นั้นๆ
Agrotourism การ ท่องเที่ยวเชิงเกษตรกรรม เป็นการท่องเที่ยวที่ทรัพยากรแหล่งท่องเที่ยวมีกิจกรรมการเกษตรเป็นหลัก มีการบริหารและการจัดการ ไว้เพื่อรองรับการท่องเที่ยวเพื่อให้เกิดความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวและ สร้างรายได้แก่เกษตรกร และมีการจัดการผลกระทบที่เกิดขึ้นอย่างเป็นระบบ
Aircraft ยานพาหนะทางอากาศ เครื่องบินรวมทั้งเฮลิคอปเตอร์ บอลลูน และเครื่องยนต์ที่สามารถขับเคลื่อนลอยไปได้
Air freight สินค้าที่ขนส่งทางอากาศโดยบริษัทการบิน นอกเหนือไปจากการขนส่งผู้โดยสารกระเป๋าหรือสัมภาระของผู้โดยสารและไปรษณีย์ภัณฑ์
Airline สาย การบิน บริษัทที่ให้บริการด้านการขนส่งทางอากาศ เช่น บริษัทการบินไทย มหาชน จำกัด ซึ่งให้บริการด้านการขนส่งทางอากาศทั้งสินค้าและผู้โดยสาร
Airport ท่าอากาศยาน สถานที่สำหรับจอดและขึ้น-ลงของเครื่องบิน รวมทั้งบริการด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
Airport limousine รถ โดยสารของสนามบิน รถบริการรับ-ส่งผู้เดินทางระหว่างสนามบินกับโรงแรม หรือระหว่างสนามบินกับจุดหมายปลายทางอื่น มีอัตราค่าธรรมเนียมแตกต่างกนไปตามเขตและระยะทาง
Airport tax ภาษี สนามบิน ค่าธรรมเนียมที่ผู้เดินทางทางอากาศจะต้องชำระตามอัตราที่ทางการกำหนดไว้ในวง การธุรกิจนำเที่ยว มักจะเรียกว่า “ค่าภาษีสนามบิน” ท่าอากาศยานบางแห่งและบางประเทศไม่ได้เรียกเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าว สำหรับที่ดอนเมืองกรุงเทพฯ ผู้เดินทางออกนอกประเทศจะต้องชำระค่าธรรมเนียมในอัตรารายละ 500 บาท (ข้อมูลปี 2544) โดยอาจชำระได้ที่เคาท์เตอร์ หรือชำระผ่านเครื่องรับชำระอัตโนมัติภายในท่าอากาศยาน สำหรับการเดินทางภายในประเทศ ผู้เดินทางจะต้องชำระค่าธรรมเนียมดังกล่าวเป็นจำนวน 30 บาท (ข้อมูลปี 2544)
Air taxi เครื่อง บินไม่ประจำทาง เป็นเครื่องบินขนาดเล็กที่ให้บริการขนส่งทางอากาศในระยะสั้น โดยไม่มีตารางบินประจำ แต่ขึ้นอยู่กับความต้องการและการว่าจ้างเป็นครั้งๆ
Airways bill (AWB) เอกสารรับรองการขนส่งสินค้าทางอากาศ เอกสรที่สายการบินออกให้กับผู้ใช้บริการเพื่อเป็นหลักฐานรับรองในการใช้บริการขนส่งสินค้าทางอากาศ
A la carte การสั่งอาหารแบบเลือกสั่ง การสั่งอาหารที่ปรากฏอยู่ในรายการอาหาร โดยลูกค้าสามารถเลือกได้ตามความต้องการ
A la carte menu รายการ อาหารแบบเลือกสั่ง รายการอาหารตามประเภทของครัวต่างๆ เช่น อาหารไทย จีน ซึ่งลูกค้าสามารถเลือกสั่งจากรายการที่มีอยู่ตามใจชอบ อาหารแต่ละรายการจะมีรายละเอียดกำกับไว้และคิดราคารวมตามรายการอาหารที่สั่ง ทั้งหมด ทางภัตตาคารอาจมีอาหารพิเศษประจำวัน ซึ่งมักเป็นอาหารที่ปรุงเกือบสำเร็จหรือสำเร็จแล้ว พร้อมบริการลูกค้าได้อย่างรวดเร็วอยู่ด้วย โดยกำหนดราคาไว้ต่ำกว่าปกติเล็กน้อย เพื่อจูงใจลูกค้า
Alliance พันธมิตร การเป็นพันธมิตรทางธุรกิจประเภทเดียวกันเพื่อส่งเสริมการขายร่วมกัน เช่น star alliance เป็นการรวมตัวของสายการบินพันธมิตร 6 สายการบินได้แก่ แอร์แคนาดา (Air Canada), ลุฟท์ฮันซ่า (Lufthansa), แสกนดิเนเวียร์แอร์ (SAS), ยูไนเต็ดแอร์ไลน์ (United Airline), สายการบินแวริก (varig) และสายการบินไทย (Thai Airways International)
All-inclusive Package รูปแบบรายการท่องเที่ยวซึ่งรวมค่าบริการต่างๆ ทั้งหมด ภายใต้ราคาที่กำหนดไว้
All suite hotel โรงแรมห้องชุด โรงแรมที่มีห้องพักใหญ่กว่าปกติโดยมีบริเวณที่เป็นส่วนสำหรับพักผ่อนแยกออกไปต่างหากจากส่วนที่เป็นห้องนอน
Alternative tourism การ ท่องเที่ยวแบบทางเลือก รูปแบบการท่องเที่ยวที่พยายามหลีกเลี่ยงผลกระทบ และส่งเสริมให้เกิดผลในทางบวกต่อสังคม วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม มักจะมีลักษณะดังนี้ คือ มีนักท่องเที่ยวจำนวนน้อยเดินทางเพียงคนเดียว เดินทางเองโดยอิสระ และมีกฎเกณฑ์ ขณะเดียวกันก็มุ่งให้คนในท้องถิ่นซึ่งเป็นเจ้าของวัฒนธรรมได้รับประสบการณ์ จากการเดินทางไปเยือนของนักท่องเที่ยว และยังคงรักษาค่านิยม ตลอดจนการดำเนินชีวิตในสังคมของตนที่สืบทอดกันมาเอาไว้ด้วย
Amenities สิ่ง ของ อุปกรณ์หรือสิ่งอำนวยความสะดวกที่โรงแรมจัดไว้บริการ เพื่อเพิ่มความพึงพอใจแก่แขกผู้มาพัก แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ สิ่งอำนวยความสะดวกนอกห้องพัก (out-of-room amenities) เช่น สระว่ายน้ำ ห้องออกกำลังกาย และสิ่งอำนวยความสะดวกภายในห้องพัก (in-room amenities/guest supplies) เช่น สบู่ แชมพู ฯลฯ
American service การ บริการอาหารแบบอเมริกัน/การบริการอาหารเป็นจาน เป็นการบริการอาหารที่ได้รับการปรุงเรียบร้อยแล้ว พนักงานบริการสามารถนำไปบริการลูกค้าได้เย การบริการอาหารเป็นจาน เป็นรูปแบบของการบริการที่นิยมใช้ในภัตตาคารทั่วไป
Amusement park สวน สนุก เป็นสวนสนุกที่มนุษย์สร้างขึ้น มักมีขนาดเล็กกว่า Theme park และจัดในลักษณะชั่วคราว เช่น การจัดสวนสนุกขนาดเล็กในวัดเพื่อเฉลิมฉลองเทศกาลสำคัญต่างๆ ประกอบด้วย ม้าหมุน ชิงช้าสวรรค์ เป็นต้น
Animator ผู้ จัดการฝ่ายบันเทิงของโรงแรม มีหน้าที่จัดการการพบปะสมาคมและกิจกรรมต่างๆ ให้แก่แขกของโรงแรม (มาจากคำว่า Animateur ในภาษาฝรั่งเศส) ส่วนใหญ่มักจะเรียกผู้จัดการหรือพนักงานที่ทำหน้าที่นี้บนเรือสำราญ รีสอร์ท หรือ แหล่งพักผ่อนหย่อนใจ หรือเจ้าหน้าที่ฝ่ายบันเทิงของสถานตากอากาศ
AP (American plan) เป็นการบริการลักษณะหนึ่งของโรงแรมที่รวมอัตราค่าห้องพักกับค่าอาหารทั้งสามมื้อ บางครั้งเรียกว่า full pension หรือ full board
Apartment hotel โรงแรม ห้องชุด ที่พักอาศัยซึ่งรวมลักษณะของห้องชุดและโรงแรมเข้าด้วยกัน คือมีเครื่องตกแต่งบ้าน มีอุปกรณ์การครัวให้ผู้เข้าพักปรุงอาหารเอง และสิ่งอำนวยความสะดวกอื่นๆ ให้เลือกใช้บริการ เช่น พนักงานทำความสะอาด ร้านอาหาร ฯลฯ
Aperitif เหล้าสำหรับดื่มเพื่อเจริญอาหาร เพื่อเป็นการเรียกน้ำย่อยอาหาร
Archaeological attraction แหล่ง ท่องเที่ยวทางโบราณคดี เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีความสำคัญและคุณค่าทางโบราณคดี ได้แก่ แหล่งโบราณคดีบ้านปราสาท จ.นครราชสีมา อุทยานประวัติศาสตร์ภูพระบาท จ.อุดรธานี และแหล่งชุมชนโบราณต่างๆ ของไทย
Arrival and departure cards บัตรขาเข้า-ออกประเทศ บัตรสำหรับกรอกรายละเอียดเกี่วกับการเดินทางเข้าประเทศและการเดินทางออกนอกประเทศ
Arrival hall ห้องพักผู้โดยสารขาเข้า
Arrival passenger ผู้โดยสารที่เดินทางมาถึงจุดหมาย
Auto Drop DNR บันทึก รายการชื่อผู้โดยสารที่ปรากฏขึ้นเองโดยอัตโนมัติตามลำดับที่เหมาะสม เช่น เวลาที่ผู้โดยสารสำรองรอการเดินทางไว้ (waiting list) เมื่อมีที่นั่งว่างบนเครื่อง หรือผู้โดยการยกเลิกการเดินทางผู้สำรองก่อนก็จะได้นั่งก่อน หมายเหตุ PNR ย่อมาจากคำว่า Passenger Name Record

 

Back of house

ส่วนหรือบริเวณพื้นที่ของที่พักต่างๆ ซึ่งปกติจะไม่เปิดติดต่อกับบริเวณของแขกหรือลูกค้า
Backpacker นัก ท่องเที่ยวที่ต้องการประหยัดค่าใช้จ่ายในการเดินทางท่องเที่ยว โดยพักแรมในที่พักราคาถูก เดินทางอย่างเรียบง่ายไม่เน้นความหรูหรา เป็นกลุ่มนักท่องเที่ยวที่มีกำลังซื้อต่ำ ส่วนใหญ่มักจะแบกหรือสะพายสัมภาระไว้บนหลัง จึงมักเรียกนักท่องเที่ยวกลุ่มนี้ว่า Backpack นักท่องเที่ยวกลุ่มนี้ได้แก่ นักเรียน นักศึกษา เป็นต้น
Back to back สถานการณ์ในขณะที่มีคณะนักท่องเที่ยวจะลงทะเบียนเข้าพัก ในเวลาเดียวกับอีกคณะกำลังแจ้งออกจากที่พัก
Bar boy พนักงาน ประจำบาร์ มีหน้าที่ช่วยงานของพนักงานผสมเครื่องดื่ม เช่น ทำความสะอาด จัดเตรียมอุปกรณ์เครื่องใช้และสถานที่ในบาร์ และงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากพนักงานผสมเครื่องดื่ม ยกเว้นการผสมเครื่องดื่ม
Bareboat charter การเช่าเหมาเรือเปล่า การเช่าเรืออย่างเดียวโดยมิได้รวมลูกเรือหรือบริการอื่นๆ
Bartender พนักงานผสมเครื่องดื่ม
Bed and breakfast (B&B) ที่พักขนาดเล็กที่มีบริการเฉพาะห้องพักและอาหารเช้าเท่านั้น เป็นที่แพร่หลายในยุโรป ส่วนใหญ่เป็นการบริหารแบบครอบครัว
Bed night ระบบการคิดจำนวนการพักของแขกในโรงแรมตามจำนวนเตียง เช่น แขกหนึ่งคนพักหนึ่งคืน = 1 bed night แขก 10 คน พัก 10 คืน = 100 night
Bell desk เคาน์เตอร์ขนาดไม่ใหญ่มาก มักตั้งอยู่ใกล้บริเวณทางเข้า-ออกในห้องโถงของโรงแรม อุปกรณ์สำคัญที่ต้องมีประจำ คือ รถขนกระเป๋า
Bellman พนักงานบริการ/ยกกระเป๋า หน้าที่ยกหีบห่อสัมภาระของแขกของโรงแรม
Bermuda plan อัตราห้องพักโรงแรมซึ่งรวมค่าอาหารเช้าแบบอเมริกันไว้ด้วย
Beverage เครื่องดื่มที่ไม่ใช่น้ำเปล่า
Billing and Sattlement Plan (BSP) ระบบการจัดเก็บเงินของสมาชิกตัวแทนจำหน่ายบัตรโดยสารและสมาชิกสายการบิน
Billing machine เครื่อง บันทึกบัญชีรายจ่ายของแขก อุปกรณ์สำหรับบันทึกบัญชีรายจ่ายของแขก ซึ่งแผนกการเงินจะใช้แทนการทำบัญชีด้วยมือ ช่วยให้ประหยัดเวลา และหลีกเลี่ยงข้อผิดพลาดต่างๆ ปัจจุบันยังคงใช้กันอย่างแพร่หลาย ยกเว้นโรงแรมขนาดใหญ่ที่นำระบบคอมพิวเตอร์ครบวงจรมาใช้แล้ว
Bill tray อุปกรณ์ สำหรับเก็บใบแจ้งหนี้ของแขก กล่องโลหะยาว ภายในมีกระดาษแข็งแบ่งตามหมายเลขห้องพัก ซึ่งแผนกการเงินใช้สำหรับเก็บใบแจ้งหนี้ของแขกที่พักอยู่ในโรงแรม (Folio)
Biosphere Reserve พื้นที่ สงวนชีวาลัย พื้นที่อนุรักษ์สังคมพืชและสัตว์ในสภาวะของระบบนิเวศที่เป็นธรรมชาติ เพื่อรักษาความหลากหลายทางพันธุกรรมและเพื่อใช้เป็นแหล่งศึกษาวิจัยด้าน วิทยาศาสตร์ โดยเฉพาะข้อมูลพื้นฐานทั้งในสภาพแวดล้อมที่ถูกเปลี่ยนแปลงไป พื้นที่สงวนชีวาลัยมีการจัดเตรียมสิ่งอำนวยความสะดวกในการศึกษาและฝึกอบรม ด้วย
Bird watching เป็น กิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศรูปแบบหนึ่ง สำหรับประเทศไทยอยู่ในเขตร้อนมีนกที่อยู่ประจำถิ่นและอพยพเข้ามาในแต่ละฤดู กาลกว่า 900 ชนิด โดยแยกตามถิ่นที่อยู่และแหล่งหากินของนกได้เป็น 12 ประเภท แหล่งดูนกสำคัญของไทยในเขตอุทยานแห่งชาติและเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า ได้แก่ อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ จ.เชียงใหม่ ซึ่งเป็นแหล่งชมนกที่ดีที่สุด และมีนกนานาพันธุ์ถึง 300 ชนิด วิธีการดูนกต้องออกแต่เช้าตรู่ก่อนพระอาทิตย์ขึ้นจนถึงเวลา 10.00 น. และนกจะหากินอีกครั้งเวลา 14.00 น. ถึงพลบค่ำ การดูนกจะต้องไม่ส่งเสียงหรือทำการใดๆ ที่เป็นการรบกวนนก และปกติการดูนกจะใช้กล้องส่องสองตาเพื่อศึกษาพฤติกรรมของนก
Blackout date ช่วงเวลาที่ผู้ให้บริการกำหนดไว้ว่าไม่สามารถให้บริการอัตราพิเศษได้ (มักเป็นช่วงวันหยุด ฤดูกาลท่องเที่ยว)
Boarding card เอกสาร สำหรับผู้โดยสารของสายการบินเพื่อขึ้นเครื่องบิน จะได้รับเมื่อเครื่องบินที่โดยสารมานั้นได้จอด แวะพักที่เมืองใดเมืองหนึ่งในกรณีที่มีการเปลี่ยนเครื่องหรือเพื่อแวะเติม เชื้อเพลิงก่อนถึงจุดหมายปลายทาง ผู้โดยสารจะได้รับการแจกบัตรสำหรับขึ้นเครื่องบินอีกครั้งหนึ่ง เท่ากับเป็นการนับจำนวนผู้โดยสารไปในตัว
Boarding pass บัตร ขึ้นเครื่อง หรือบัตรเข้ายานพาหนะ เป็นบัตรอนุญาตสำหรับผู้โดยสารผ่านลงเรือ ขึ้นเครื่องบิน ขึ้นรถไฟหรือ ยานพาหนะโดยสารอื่นๆ เป็นขั้นตอนหนึ่งของการ check-in ปัจจุบันบริษัทนำเที่ยวหลายแห่งมีบริการ ออกบัตรอนุญาตนี้ล่วงหน้าสำหรับผู้โดยสารที่เดินทางโดยเครื่องบิน ซึ่งเป็นบริการที่ได้รับความนิยมมากเนื่องจากช่วยประหยัดเวลา และลดโอกาสที่ผู้โดยสารจะถูกทางสายการบินเปลี่ยนที่นั่ง
Boarding priority ระเบียบหรือหลักการของแต่ละสายการบินในการคัดเลือกผู้โดยสารที่ถือบัตรโดยสารในแต่ละประเภทว่าใครจะได้รับสิทธิในการขึ้นเครื่องก่อน
Board of directors setup เป็น รูปแบบหนึ่งของการจัดห้องประชุม โดยจัดเป็นโต๊ะยาวแถวเดียวและผู้เข้าร่วมการประชุมนั่งหันหน้าเข้าหากัน รูปแบบการจัดห้องประชุมแบบนี้มักใช้กับการประชุมขนาดเล็ก
Boatel 1. เรือใหญ่ซึ่งจอดถาวรและมีสิ่งอำนวยความสะดวกรวมทั้งบริการ เช่นเดียวกับโรงแรมทั่วไป
2. โรงแรมที่ตั้งอยู่ติดกับท่าจอดเรือ และให้บริการทั้งหมดหรือส่วนใหญ่แก่ผู้เดินทางโดยทางเรือ (โดยทั่วไปจะใช้ในความหมายที่ 2 มากกว่าความหมายที่ 1)
Border pass สวน พฤกษศาสตร์ สถานที่ที่ทางการได้รวบรวมพันธุ์ไม้ทุกชนิดทั้งในประเทศและต่างประเทศที่มี คุณค่าทางเศรษฐกิจและความสวยงามหรือที่หายากมาปลูกให้เป็นลำดับตามหมวดหมู่ และสกุล เพื่อการศึกษาวิจัยและการเผยแพร่ขยายพันธุ์ให้เป็นประโยชน์แก่ประชาชนและแก่ ประเทศชาติต่อไป
Boutique agency บริษัท นำเที่ยวขนาดเล็กเน้นคุณภาพ ใช้เรียกบริษัทนำเที่ยวขนาดเล็กที่ประกอบธุรกิจมุ่งเน้นด้านการท่องเที่ยว ยามว่าง หรือการท่องเที่ยวเฉพาะเรื่อง
Boutique hotel โรงแรมขนาดเล็กเน้นคุณภาพ
Brasserie เป็นคำภาษาฝรั่งเศส หมายถึง โรงงานเบียร์ (Brewery) บางครั้งอาจหมายถึง ภัตตาคาร, caf?, หรือ Beer Garden ก็ได้
Breakage เงิน ที่ผู้ให้บริการเดินทางได้รับจากส่วนที่เหลือจากการใช้บริการของลูกค้า ซึ่งมาจากการที่ลูกค้าจ่ายเงินซื้อบริการทั้งหมดในแพ็กเก็จหนึ่ง แต่ลูกค้าไม่ได้ใช้บริการทั้งหมดที่ซื้อไว้
Breakout session กระประชุมกลุ่มย่อย การประชุมของกลุ่มย่อยที่ต่อเนื่องมาจากการประชุมใหญ่และนำผลการประชุมไปเสนอในการประชุมใหญ่อีกครั้งหนึ่ง
Budget hotel โรงแรม ราคาประหยัด โรงแรมที่จำกัดขนาดและปริมาณสิ่งอำนวยความสะดวก รวมทั้งบริการ สำหรับผู้พักที่ต้องการประหยัดค่าใช้จ่าย โดยทั่วไปหมายถึง โรงแรมระดับสองดาว
Buffet service การบริการอาหารแบบบริการตนเอง (self service) มีอาหารไว้ให้เลือกหลากหลายประเภทเหมาะสำหรับให้บริการลูกค้าจำนวนมาก
Bulk fare บัตรโดยสารลดราคาพิเศษ หรือบัตรโดยสารราคาเหมาที่จำหน่ายให้กับเอเย่นต์ที่สำรองที่นั่งจากสารการบินโดยตรงเท่านั้น
Bungalow บังกะโล เป็นรูปแบบที่พักสำหรับนักท่องเที่ยวรูปแบบหนึ่ง มีลักษณะเป็นบ้านเดี่ยว และนิยมสร้างในพื้นที่ชนบท เพื่อให้ผู้พักแรมสามารถสัมผัสกับธรรมชาติได้อย่างใกล้ชิด
Busboy พนักงาน เดินอาหาร ผู้มีหน้าที่ไปสั่งอาหารที่ครัว นำอาหารที่สั่งมายังห้องอาหาร เก็บภาชนะและเครื่องมือต่างๆ ออกจากโต๊ะ รวมทั้งรักษาความสะอาดและดูแลเครื่องมือเครื่องใช้ในเขตที่ตนรับผิดชอบ บางครั้งเรียกว่า Commis
Business center ศูนย์ บริการธุรกิจ เป็นศูนย์บริการธุรกิจในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว อาทิ ในโรงแรม ศูนย์ประชุม เป็นต้น เป็นการบริการที่อำนวยความสะดวกแก่ผู้เข้าพักหรือผู้ใช้บริการที่เป็นนัก ธุรกิจ ศูนย์บริการจัดเตรียมเครื่องใช้สำนักงานต่างๆ ได้แก่ เครื่องโทรสาร เครื่องพิมพ์ดี เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องถ่ายเอกสาร บางแห่งยังจัดเตรียมล่าม พนักงานแปลและเลขานุการไว้อีกด้วย
Butler พนักงาน ต้นห้อง พนักงานที่มีหน้าที่บริการแขกด้านอาหารและเครื่องดื่ม หรือบริการพิเศษตามที่แขกต้องการโดยไม่คิดค่าบริการเพิ่ม และเป็นตัวแทนในการแก้ไขปัญหารวมทั้งคอยดูแลความสะดวกสบายให้กับแขก ตลอดจนประสานงานกับแผนกต่างๆ
Butterfly watching การ ดูผีเสื้อ เป็นกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศรูปแบบหนึ่ง ในประเทศไทยมีผีเสื้อกว่า 1200 ชนิด แหล่งชมผีเสื้อที่ดีของไทย ได้แก่ ทุ่งใหญ่นเรศวร ห้วยขาแข้ง และอุทยานแห่งชาติเขาสามร้อยยอด เป็นต้น
Cabana ประเภทห้องพักชนิดหนึ่ง ห้องพักขนาดเล็กที่อยู่ใกล้ทะเลหรือสระน้ำ โดยปกติจะอยู่แยกจากตัวอาคารใหญ่ของโรงแรม
Cabin attendant พนักงาน บริการบนเครื่องบิน เป็นคำเรียกรวมๆ อาจใช้คำว่า “steward” สำหรับพนักงานต้อนรับชาย และ “air hostess” สำหรับพนักงานต้อนรับหญิง
Cabotage การ รับขนส่งการจราจร 2 จุดในประเทศ การที่สายการบินจากต่างชาติสามารถขนส่งผู้โดยสารมาสู่จุดหมายปลายทางใน ประเทศอื่นได้ 2 แห่ง แต่โดยส่วนใหญ่แล้วประเทศที่เป็นจุดหมายปลายางมักสงวนไว้สำหรับสายการบินภาย ในประเทศของตนเท่านั้น
Cabotage fare บัตรโดยสารในราคาซึ่งจำกัดให้ประชากรในประเทศหนึ่งๆ ที่เดินทางภายในขอบเขตของประเทศนั้นๆ
Camp ที่ พักประเภทแค้มป์ เป็นที่พักรูปแบบหนึ่งของการท่องเที่ยวชนบท (Rural tourism) โดยเป็นที่พักชั่วคราว นักท่องเที่ยวหรือผู้พักแรมนิยมกางเต้นท์ร่วมกิจกรรมและบางครั้งประกอบอาหาร ในบริเวณใกล้เคียงกับแหล่งท่องเที่ยว ในอุทยานแห่งชาติในประเทศไทยบางแห่งจัดบริเวณไว้สำหรับตั้งแค้มป์เพื่อรอง รับนักท่องเที่ยวโดยเฉพาะ
Campaign theme หัว ข้อรณรงค์ เป็นหัวข้อหลักที่ใช้ในการรณรงค์ ซึ่งหน่วยงานจะประกาศเผยแพร่ให้ทราบทั่วกันในช่วงเวลาที่เหมาะ อาทิ การใช้ข้อความรณรงค์ในปี 2543 เพื่อเชิญชวนให้นักท่องเที่ยวเดินทางท่องเที่ยวมายังประเทศไทย ว่า “Amazing Thailand 2000 Enchantment for the Next Thousand Years”
Canape อาหารเรียกน้ำย่อย ทำด้วยแป้ง ขนมปังกรอบ หรือ ขนมปังปิ้ง แล้วแต่งหน้าด้วยอาหารชนิดต่างๆ เช่น ไข่ปลาคาเวียร์ แตงกวาดอง เป็นต้น
Cancellation insurance การประกันการยกเลิก เป็นกรมธรรม์ประกันภัยสำหรับนักเดินทางในกรณีที่ผู้เดินทางไม่สามารถเดินทางได้เนื่องจากผู้จัดยกเลิก
Canoeing การ พายเรือแคนู เรือแคนูเป็นเรือหัวเรียว ใช้พายใบเดียวและมีนาด 1-4 ที่นั่ง มีขนาดใหญ่กว่าเรือคยัคและไม่มีฝาปิด เหมาะสำหรับการเดินทางท่องเที่ยวและพักแรม
Caravan การ ท่องเที่ยวแบบคาราวาน รูปแบบการท่องเที่ยวประเภทหนึ่งโดยนักท่องเที่ยวใช้รถยนต์ รถขับเคลื่อน 4 ล้อ หรือรถพ่วงท้าย เป็นพาหนะในการเดินทางท่องเที่ยวตามสถานที่ต่างๆ ตามเส้นทางที่กำหนด และมีการพักค้างแรมในรถหรือที่พักที่จัดไว้ให้สำหรับคาราวาน ตามจุดแวะพักต่างๆ บางครั้งมีการเดินทางเป็นหมู่คณะหรือขบวนโดยสารเดินทางพร้อมๆ กัน และใช้รถหลายๆ คัน
Caravansary ที่พักคาราวาน บริเวณจุดแวะที่พักค้างคืนสำหรับคาราวาน ซึ่งจะมีบริการอาหารและน้ำดื่มแก่ผู้เดินทางด้วย
Caupona โรงแรมขนาดเล็กๆ ในยุคโรมันตอนต้น
CBF (Continental breakfast) อาหารเช้าแบบยุโรป ประกอบด้วยชาหรือกาแฟ ขนมปัง ซึ่งอาจเป็นขนาปังปิ้ง ครัวซองหรือขนมปังแบบก้อน (roll)
Charter flight เที่ยว บินที่เครื่องบินนั้นได้รับการเช่าเหมาบริการบินให้แก่บุคคลคณะใดคณะหนึ่ง เป็นพิเศษ เที่ยวบินแบบเช่าเหมาลำโดยั่วไปแล้วเสียค่าใช้จ่ายน้อยกว่าบริการปกติตาม เส้นทางที่กำหนด แต่ไม่เปิดการบริการแก่บุคคลทั่วไป เครื่องบินที่ใช้สำหรับเที่ยวบินแบบเช่าเหมาลำอาจจะเป็นเครื่องบินที่ให้ บริการปกติตามเส้นทางที่กำหนดหรือเครื่องบินสมทบ
Charter Inclusive Tour (CIT) การท่องเที่ยวแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จโดยเครื่องบินเช่าเหมาลำในการเดินทาง
Check in การ ลงทะเบียนเข้าพัก/โดยสารยานพาหนะ โดยหลักสากลแล้ว ผู้เข้าพักจะสามารถลงทะเบียนการเข้าพักได้ตั้งแต่เวลาระหว่าง 12.00 น. – 18.00 น. แล้วแต่กรณี นอกจากนี้ยังใช้กับการลงทะเบียนโยสารยานพาหนะด้วย
Chef หัว หน้าพ่อครัว เป็นภาษาฝรั่งเศส ในภาษาอังกฤษ-อเมริกันหมายถึงหัวหน้าพ่อครัวในครัวใหญ่ๆ จะแบ่งจัดเจนระหว่าง chef ซึ่งมีหน้าที่วางแผนและดูแลการทำอาหาร กับ cook ซึ่ง หมายถึงพ่อครัวผู้มีหน้าที่ทำอาหาร หากเป็นโรงแรมใหญ่จะมี chef ที่มีความเชี่ยวชาญต่างๆ กัน เช่น ผู้เชี่ยวชาญด้านของหวาน ผู้เชี่ยวชาญด้านสลัดเป็นต้น
Circle fare อัตรา ค่าโดยสารไปกลับ ไม่ว่าจะเป็นเครื่องบินหรือรถไฟ ซึ่งจะเป็นราคาพิเศษจะต่ำกว่าอัตราค่าโดยสารไปหรือกลับที่ขายเฉพาะเที่ยว หรือจากจุดหนึ่งไปอีกจุดหนึ่ง
Classroom setup การ จัดห้องประชุมแบบห้องเรียน เป็นรูปแบบหนึ่งของการจัดห้องประชุม โดยจัดเรียงโต๊ะและที่นั่งในลักษณะเดียวกับการจัดห้องเรียน ทั้งที่นิยมจัดให้มีแถวว่างตรงกลางห้องสำหรับเดินเข้าออก
Cliff Climbing การ ปีนหน้าผา เป็นกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงผจญภัยรูปแบบหนึ่งที่ท้าทาย ตื่นเต้น ประกอบกับการฝึกความชำนาญทักษะของร่างกาย แหล่งปีนเขาและหน้าผาสำคัญของประเทศไทย ได้แก่ หน้าผาบริเวณอ่างพระนาง จ.กระบี่
Clinic การ ประชุมกลุ่มเล็กๆ ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อแนะนำหรือฝึกฝนในเรื่องต่างๆ ที่กำหนดให้แก่ผู้เข้าร่วมประชุม เช่น การประชุมของผู้มีหน้าที่รับจองบัตรโดยสารเครื่องบิน ฯลฯ
Cocktail เหล้า ผสมชนิดต่างๆ โดยการเขย่าหรือคน มีสูตรต่างๆ กันดื่มก่อนอาหารหรือกับอาหารว่าง (snacks) หรืออาจหมายถึง อาหารจานแรก (appetizer) เช่น fruit cocktail หรือ shrimp cocktail
Code of conduct for tourism แนว ทางปฏิบัติ/คู่มือการจัดการในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว โดยแยกเป็นสาขาต่างๆ ได้แก่ หลักเกณฑ์การปฏิบัติอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว สำหรับนักท่องเที่ยวเชิงนิเวศ หลักเกณฑ์การปฏิบัติด้านการป้องกันมลพิษในแหล่งท่องเที่ยว รวมทั้งหลักเกณฑ์ด้านจริยธรรมสำหรับการท่องเที่ยว ซึ่งบัญญัติโดยองค์การการท่องเที่ยวโลก (World Tourism Organization)
Code of practice for tourism แนวทางปฏิบัติ/คู่มือจัดการในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
Coffee Break ช่วงเวลาพักระหว่างการประชุม เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมหรือสัมมนาได้พักผ่อนและรับประทานน้ำชา กาแฟ อาหารว่าง
Cold cuts อาหารจานเย็นทำจากเนื้อสัตว์ เนื้อหั่นบางๆ หลายชนิดรวมกัน ใช้รับประทานเป็นอาหารจานเย็น
Colloquium การพบปะกันอย่างไม่เป็นทางการ โดยมีวัตถุประสงค์ในการถกปัญหาหรือแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
Commercial rate อัตรา ค่าห้องพักโรงแรมที่ตกลงไว้กับบริษัทต่างๆ อัตราค่าห้องพักราคาพิเศษของโรงแรมที่ให้กับบริษัท หรือกลุ่มนักเดินทางที่มีการตกลงกันไว้ก่อน
Community-based tourism การ ท่องเที่ยวชุมชน เป็นการท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวที่มีลักษณะเป็นชุมชน พื้นฐานที่สำคัญคือ การมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการการท่องเที่ยวของพื้นที่ การท่องเที่ยวชุมชน มีส่วนช่วยในการกระตุ้นเศรษฐกิจของท้องถิ่นด้วยการสร้างงานและการกระจายราย ได้ ขณะเดียวกันก็ช่วยในการอนุรักษ์วัฒนธรรม และขนบธรรมเนียมประเพณีของชุมชนซึ่งมีเอกลัษณ์เฉพาะตน แหล่งท่องเที่ยวในประเภทนี้ที่มีชื่อเสียงของไทย ได้แก่ ชุมชนคีรีวง จ.นครศรีธรรมราช เป็นต้น
Computer airline สายการบินที่ให้บริการเป็นประจำในจุดต่างๆ โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อให้บริการนักธุรกิจ
Competent official พนักงานเจ้าหน้าที่ ผู้ซึ่งผู้ว่าการฯ แต่งตั้งให้ปฏิบัติตามพระราชาบัญญัติธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ.2535
Complimentary room ห้องพักอภินันทนาการ เป็นห้องที่โรงแรมมอบให้เป็นอภินันทนาการแก่ผู้เข้าพักในฐานะที่บุคคลนั้นมีคุณประโยชน์กับโรงแรม
Concierge พนักงาน บริการทั่วไป พนักงานโรงแรมที่คอยบริการแขกของโรงแรม ซึ่งส่วนใหญ่เป็นบริการที่นอกเหนือจากบริการปกติทั่วไป อาทิ การรับจองบัตรโดยสารเครื่องบิน ภัตตาคาร หรือบริการอื่นๆ ตามที่แขกต้องการ
Condominium hotel โรงแรม กึ่งคอนโดมิเนียม โรงแรมซึ่งบางส่วนหรือทั้งหมดเปิดโอกาสให้ลูกค้าถือกรรมสิทธิ์ครอบครองได้ใน ลักษณะเช่นเดียวกับการซื้อคอนโดมิเนียม
Conducted tour การ นำเที่ยวแบบมีผู้นำกลุ่ม การเดินทางท่องเที่ยวเป็นหมู่คณะตามรายการที่วางแผนไว้โดยจ่ายค่าตอบแทนล่วง หน้า และอยู่ภายใต้การดูแลของผู้นำกลุ่มท่องเที่ยวซึ่งจะอยู่ร่วมกับคณะตั้งแต่ เริ่มต้นไปจนสิ้นสุดการเดินทาง กำหนดการเที่ยวชมสถานที่ต่างๆ โดยมีมัคคุเทศก์
Conference การ ประชุม คล้ายกับการประชุมแบบ Convention แต่โดยทั่วไปจะเป็นการประชุมที่เกี่ยวข้องกับเรื่องหนึ่งเรื่องใด ที่เฉพาะเจาะจงลงไป ผู้เข้าร่วมประชุมจะมีจำนวนไม่มากเท่ากับการประชุมแบบ Convention
Configuration การตกแต่งภายในของพาหนะ
Congress การประชุม
Conjunction ticket บัตร โดยสารเครื่องบินสำหรับการเดินทางที่มีจุดแวะพักหลายจุด บัตรโดยสารประเภทนี้มีด้วยกัน 2 ฉบับขึ้นไป แม้ว่ามีบัตรโดยสาร 2 ฉบับ หมายเลขเรียงลำดับกัน บัตรโดยสารฉบับที่สองจะผนวกเข้ากับบัตรโดยสารฉบับแรกด้วยการเย็บลวด แต่ผู้เดินทางจะได้รับรหัสการสำรองที่นั่งบนเครื่องบินรหัสเดียว
Connecting door ประตูเชื่อมห้องพัก ประตูห้องพักที่เปิดถึงกันได้ระหว่างสองห้อง
Connecting flight เที่ยว บินต่อเนื่อง หมายถึง การเดินทางจากเมืองต้นทางไปยังเมืองปลายทางโดยอาจมีการเปลี่ยนเครื่องบิน ณ เมืองใดเมืองหนึ่งในระหว่างการเดินทาง (on-line-connection) หรืออาจเป็นการเปลี่ยนเครื่องกับสายการบินอื่นๆ ที่มีข้อตกลงร่วมกัน (off-line connection)
Connecting room ห้อง พักที่เชื่อมต่อ/ทะลุถึงกัน ห้องพักตั้งแต่สองห้องขึ้นไปที่ตั้งอยู่ในระนาบเดียวกัน มีผนังห้องร่วมกันและภายในห้องพักสามารถเปิดถึงกันได้ เหมาะสำหรับผู้เข้าพักที่เป็นครอบครัว
Conservation tourism การ ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ การท่องเที่ยวไปยังสถานที่ท่องเที่ยวที่มีความดั้งเดิม มีเอกลักษณ์เฉพาะถิ่นเพื่อชื่นชมและเพลิดเพลินทั้งได้ความรู้ มีความเข้าใจต่อสภาพธรรมชาติสังคม วัฒนธรรมและวิถีชีวิตของคนในท้องถิ่นบนพื้นฐานของการมีจิตสำนึกต่อการรักษา คุณค่าของสภาพแวดล้อม และชุมชนในท้องถิ่นในท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการจัดการการท่องเที่ยว
Consomme ซุปใส ลักษณะเป็นน้ำใส อาจมีผักหรือเนื้อชิ้นเล็กๆ ผสม เช่น ซุปหัวหอม
Consortia การ รวมตัวของหน่วยงานทางการท่องเที่ยวเพื่อประกอบกิจกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งร่วม กันให้บรรลุวัตถุประสงค์เดียวกัน เช่น บริษัทนำเที่ยว 5 แห่ง ร่วมกันขายรายการนำเที่ยวรายการเดียวกันในราคาเดียวกัน และดำเนินการให้บริการร่วมกัน
Consortium เหมือนกับ Consortia
Consumer show การแสดงที่เปิดสำหรับสาธารณชนมีการนำเสนอสินค้าทางการท่องเที่ยวของบริษัทต่างๆ
Convention การ ประชุม เป็นการประชุมใหญ่ในสถานที่ประชุมขนาดใหญ่ เมื่อประชุมกันแล้วจะมีการแยกประชุมกลุ่มของคณะกรรมการฝ่ายต่างๆ ซึ่งเป็นการประชุมย่อย (Breakout) การประชุมลักษณะนี้จะจัดประจำสม่ำเสมอตามปกติจะจัดปีละครั้ง ระยะเวลาการประชุม 3 วัน และมักจะจัดร่วมกับนิทรรศการ มีผู้เข้าร่วมประชุมตั้งแต่ 100 – 30,000 คน ในทวีปยุโรปจะเรียกว่า Congress ซึ่งเน้นว่าเป็นการประชุมที่ผู้ร่วมประชุมเดินทางมาจากต่างประเทศ
Conventional tourism การ ท่องเที่ยวตามประเพณีนิยม/แบบทั่วไป การท่องเที่ยวในแบบทั่วไปดั้งเดิม ซึ่งนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่มักจะเที่ยวในแบบนี้ หมายรวมถึง การท่องเที่ยวเชิงปริมาณ (Mass tourism) หรือการท่องเที่ยวที่มีจำนวนนักท่องเที่ยวมาก
Convention and Visitor Bureau (CVB) องค์กร ของรัฐที่รับผิดชอบในการส่งเสริมการท่องเที่ยว รวมทั้งส่งเสริมการจัดประชุมสัมมนาในพื้นที่นั้นๆ ซึ่งมักจะได้รับการสนับสนุนโดยภาครัฐและเอกชน
Corkage ค่าบริการในการเปิดเหล้า เป็นค่าบริการของแต่ละขวดที่ลูกค้านำมาจากข้างนอกเพื่อมาดื่มในร้าน
Corporate rate อัตราค่าห้องพักโรงแรมที่ตกลงไว้กับบริษัทต่างๆ เหมือน Commercial rate
Cot เตียงเด็กเล็กที่เสริมเข้าไปในห้องพัก บางโรงแรมจัดให้เป็นการบริการพิเศษ โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย
Courier ผู้ดูแลคณะท่องเที่ยว บุคคลที่มีหน้าที่ดูแลและรับผิดชอบคณะท่องเที่ยวตลอดการเดินทาง
CP(Continental plan) เป็นการบริการลักษณะหนึ่งของโรงแรมที่มีอัตราค่าห้องพักรวมค่าอาหารเช้าแบบ Continental ซึ่งประกอบด้วยขนมปัง แยม และเครื่องดื่มร้อน
Crew member ลูกเรือ พนักงานที่เดินทางมากับพาหนะโดยสารเพื่อทำหน้าที่อำนวยความสะดวกต่างๆ แก่ผู้โดยสาร
Crib เหมือนกับ Cot
CRS (Computer Reservation System) ระบบการสำรองที่พักโดยใช้คอมพิวเตอร์ โดยปกติจะหมายรวมถึงการสำรองบัตรโดยสารเครื่องบิน รถไฟ และเรือ
Cruise tourism การท่องเที่ยวทางเรือ การเดินทางท่องเที่ยวด้วยเรือเดินสมุทร
Cruise passenger ผู้โดยสารเรือท่องเที่ยว บุคคลซึ่งเดินทางโดยสารมากับเรือท่องเที่ยว
Culinary เกี่ยวกับการทำอาหาร และการครัว
Cultural attraction แหล่ง ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีคุณค่าและสิ่งดึงดูดใจอยู่ที่วัฒนธรรม วิถีชีวิต ประเพณี และศิลปะแขนงต่างๆ ของพื้นที่ แหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมของไทย ได้แก่ เกาะเกร็ด จ.นนทบุรี หมู่บ้านคีรีวง จ.นครศรีธรรมราช
Cultural tourism การ ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม เป็นการท่องเที่ยวที่มีจุดสนใจอยู่ที่วัฒนธรรม ความเป็นอยู่ของผู้คน ตลอดจนแหล่งโบราณสถานประเพณีและศิลปะแขนงต่างๆ การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ได้แก่ การเที่ยวชมงานประเพณีของราชสำนักและประเพณีพื้นบ้าน อาทิ ประเพณีลอยกระทง ประเพณีสงกรานต์ เป็นต้น
Customs พิธีการ ศุลกากร พิธีการที่นักท่องเที่ยวหรือบุคคลที่เดินทางจากประเทศหนึ่งไปยังอีกประเทศ หนึ่ง จำเป็นต้องแสดงสิ่งของ สัมภาระที่ติดตัวมาต่อเจ้าหน้าที่ศุลกากรตามกฎระเบียบภาษีศุลกากรของประเทศ นั้น เพื่อประเมินราคาเสียภาษีอากร
Cut-Off-Hour การ กำหนดเวลาเข้าพักสำหรับแขกที่ได้สำรองห้องพักของโรงแรม โดยปกติจะต้องเข้าพักในเวลาไม่เกิน 18.00 น. ถ้าแขกยังไม่เข้าพักตามเวลาที่กำหนด โรงแรมสามารถเสนอขายห้องให้ผู้อื่นเข้าพักได้

 

Day-rate อัตราค่าบริการห้องพักในช่วงกลางวัน เป็นอัตราค่าบริการห้องพักของโรงแรมสำหรับการใช้บริการในช่วงกลางวันเท่านั้น
Day tripper นัก ทัศนาจร/นักท่องเที่ยวที่ไม่ค้างคืน บุคคลที่เดินทางจากถิ่นพำนักถาวรไปยังอีกสถานที่หนึ่งเพื่อประกอบกิจกรรม ต่างๆ โดยมิได้ค้างคืนและไม่มีรายได้หรือค่าตอบแทนในการไปเยือนสถานที่นั่น บางครั้งเรียกว่า Excursionist หรือ Day visitor
Day visitor นักทัศนาจร/นักท่องเที่ยวที่ไม่ค้างคืน เหมือน Day tripper
Deadhead flight การ บินที่ไม่มีรายได้ หรือวัตถุประสงค์ทางการค้า การเคลื่อนย้ายเครื่องบินเพื่อนำไปเก็บ หรือนำกลับไปยังที่ใดที่หนึ่งโดยไม่มีผู้โดยสารหรือสินค้าในเที่ยวบินนั้นๆ
Debarkation การออกจากท่า การออกจากท่าของพาหนะประเภทต่างๆ อาทิ เรือ รถไฟ เครื่องบิน
Declaration form แบบ ฟอร์มสำแดงสิ่งของ เอกสารที่ผู้เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรจะต้องกรอกเพื่อแสดงรายการสิ่งของ ที่นำติดตัวเข้ามาในราชอาณาจักรตามข้อกำหนดของการเดินทางเขาประเทศของแต่ละ ประเทศ หากมีสิ่งของต้องสำแดง ผู้เดินทางเข้าจะต้องนำสิ่งของเหล่านั้นผ่านระเบียบพิธีการศุลกากรก่อนนำ สิ่งของนั้นเข้ามาในประเทศ
Declare การสำแดงสิ่งของตามกฎระเบียบที่กำหนดเมื่อเดินทางเข้า-ออกประเทศ
Dedicated agent ตัวแทนบริษัทนำเที่ยวที่ได้รับเลือกให้ทำงาน ให้กับบริษัทแห่งใดแห่งหนึ่ง
Delicatessen ร้านอาหารเล็กๆ ร้านอาหารหรือส่วนหนึ่งของร้านที่ขายอาหารสำเร็จรูป เช่น สลัด มักกะโรนี แซนด์วิช เนื้ออบ ไก่ทอด ฯลฯ
Demi-Pension อัตราค่าโรงแรมซึ่งคิดเฉพาะค่างห้องพัก ค่าอาหารเช้า และอาหารเย็น
Denied-Boarding compensation การ จ่ายเงินสดหรือบัตรโดยสารเครื่องบินชดเชย สำหรับผู้โดยสารของสายการบินซึ่งไม่สามารถขึ้นเครื่องได้เนื่องากที่นั่ง เต็ม ซึ่งเกิดจากความผิดพลาดของสายการบินเอง
Density card เอกสาร บันทึกการสำรองที่พัก เป็นกระดาษแผ่นใหญ่ๆ ใช้แสดงข้อมูลการรับสำรองห้องพักประเภทต่างๆ แต่ละวันในช่วง 1 เดือน ทั้งนี้จะอำนวยความสะดวกให้พนักงานทราบจำนวนห้องพักที่ว่างและสามารถตอบรับ การจองห้องของลูกค้าได้ในเวลารวดเร็ว
Departure hall ห้องพักผู้โดยสารขาออก
Departure passenger ผู้โดยสารขาออก
Destination จุดหมายปลายทาง สถานที่ซึ่งผู้เดินทางเลือกที่จะไปเยือน
Destination Management Company (DCM) บริษัทที่ดำเนินการจัดการเรื่องการขนส่งภาคพื้นดิน การจัดงานเลี้ยงโรงแรมและจัดนำเที่ยวให้แก่ incentive
Destination planner ผู้ที่มีอาชีพจัดหาข้อมูลข่าวสารและบริการอื่นๆ ของแต่ละพื้นที่เพื่อนำไปวางแผนจัดการท่องเที่ยว การประชุมหรือสัมมนา
Direct flight เที่ยว บินตรง เที่ยวบินที่บินจากจุดเริ่มต้นถึงจุดหมายปลายทางโดยตรง โดยผู้โดยสารไม่ต้องเปลี่ยนเครื่อง แต่บางครั้งอาจจอดแวะพักระหว่างทางได้
Disembarkation card เอกสาร แสดงตนในการเดินทางทางอากาศเพื่อเข้าประเทศใดประเทศหนึ่ง ผู้เดินทางจะต้องยื่นเอกสารดังกล่าวให้กับกองตรวจคนเข้าเมืองที่ประจำการ ณ ท่าอากาศยาน บางทีเรียกว่า landing card / arrival card / entry card
Diving การ ดำน้ำ เป็นกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศประเภทหนึ่ง ซึ่งจำแนกออกเป็น 2 ประเภทใหญ่ คือ การดำน้ำตื้น (Snorkeling diving หรือ Skin diving) และการดำน้ำลึก (Scuba diving) สำหรับการดำน้ำลึก นักดำน้ำจำเป็นต้องผ่านการอบรมและได้รับบัตรอนุญาตดำน้ำจากสถาบัน PADI (Profession Association of Diving Instructors) หรือสถานบัน NAUI (National Association of Underwater Instructors) หรือ จากตัวแทนสถาบันเสียก่อน การดำน้ำลึกแยกออกเป็นหลายประเภท ได้แก่ การดำเรือจม (Wreck dive) การดำถ้ำ (Cave diving) การดำน้ำในเวลากลางคือ (Night diving) เป็นต้น
Disembarked passengers ผู้โดยสารขาเข้า
Domestic convention การประชุมภายในประเทศ การประชุมของกลุ่มบุคคลที่มีถิ่นพำนักถาวรในประเทศใดประเทศหนึ่งซึ่งจัดขึ้นภายในประเทศนั้น
Domestics excursionists นัก ทัศนาจรภายในประเทศ บุคคลที่เดินทางจากถิ่นพำนักถาวรไปยังอีกสถานที่หนึ่งภายในประเทศ โดยมิได้ค้างคืนเพื่อประกอบ กิจกรรมต่างๆ แต่ต้องไม่ก่อให้เกิดค่าจ้าง ค่าตอบแทน
Domestic exhibition นิทรรศการภายในประเทศ การจัดนิทรรศการที่ผู้เข้าร่วมจัดงานเป็นบุคคลที่มีถิ่นพำนักถาวรในประเทศใดประเทศหนึ่งจัดขึ้นภายในประเทศนั้น
Domestic Inclusive Tour (D.I.T) (ใช้ในประเทศสหรัฐอเมริกา และแคนาดา การนำเที่ยวภายในประเทศเฉพาะบุคคล เป็นการจัดเที่ยวภายในประเทศให้ตรงกับความต้องการของนักท่องเที่ยวแต่ละคน
Domestic Independent Tour (D.I.T) (ใช้ในประเทศสหรัฐอเมริกา และแคนาดา เหมือน Domestic Inclusive Tour (D.I.T)
Domestic Individual Tour (D.I.T) เหมือน Domestic Inclusive Tour (D.I.T)
Domestic passenger ผู้โดยสารภายในประเทศ
Domestic tourism การท่องเที่ยวภายในประเทศ การเดินทางท่องเที่ยวของบุคคลที่มีถิ่นพำนักถาวรในประเทศหนึ่งภายในประเทศนั้น
Domestic tourist นักท่องเที่ยวภายในประเทศ นักท่องเที่ยวที่เดินทางอยู่ภายในประเทศที่เป็นถิ่นพำนักถาวรของตน
Domestic transfer การเปลี่ยนหรือต่อเที่ยวบินภายในประเทศของสายการบินเดียวกัน หรือระหว่างสายการบิน
Domestic travel การเดินทางภายในประเทศ การเดินทางของบุคคลที่มีถิ่นพำนักถาวรในประเทศใดประเทศหนึ่งเพื่อวัตถุประสงค์ใดๆ ก็ตามรวมทั้งการท่องเที่ยว
Domestic visitor ผู้เยี่ยมเยือนภายในประเทศ ผู้เยี่ยมเยือนที่เดินทางอยู่ภายในประเทศที่เป็นถิ่นพำนักถาวรของตน
Double-double room ห้อง พักที่โรงแรมจัดเตียงนอนคู่ขนาดใหญ่ จำนวน 2 เตียงไว้ในห้องพัก ซึ่งสามารถเข้าพักได้ถึง 4 คน เรียกอีกอย่างหนึ่งว่า twin double room
Double occupancy rate อัตราค่าห้องพักคู่ ราคาค่าห้องพักสำหรับผู้เข้าพัก 2 คน
Double room ห้อง พักคู่ ห้องพักสำหรับ 2 คน มีห้องน้ำภายในห้อง อุปกรณ์ของใช้ต่างๆ จัดไว้สำหรับ 2 คน มีชุดรับแขกเล็กๆ รวมทั้งตู้เสื้อผ้า และมินิบาร์ด้วย ห้องพักคู่มี 2 ชนิดคือ
1. ห้องพักคู่ชนิดเดี่ยว (Double bedded room) ภายในห้องจะมีเตียงขนาดใหญ่ 180x180 เซนติเมตร เตียงเดียว สามารถนอนได้ 2 คน
2. ห้องพักคู่ชนิดเตียงเดี่ยว 2 เตียง ภายในห้องจะมีเตียงสำหรับนอนคนเดียว 2 เตียง วางแยกกันมีโต๊ะหัวเตียงวางอยู่ตรงกลาง โรงแรมสามารถขายห้องพักแบบนี้เป็นห้องพักเดี่ยวโดยคิดราคาสำหรับคนเดียว
Drive-in restaurant ร้านอาหารที่ลูกค้าขับรถเข้ามาจอดเพื่อสั่งอาหารและรับประทานอหารอยู่ภายในรถ พบมากในทวีปอเมริกาเหนือ
Drive-through restaurant ร้านอาหารที่ลูกค้าขับรถเข้ามาเพื่อสั่งอาหาร เมื่อชำระเงินแล้วก็ขับไปได้เลย
Drop off charge เงินที่บริษัทให้เช่ารถเรียกเก็บจากผู้เช่าในกรณีที่ผู้เช่าไม่ได้นำรถมาคืนในจุดที่มาขอเช่ารถ
Dry lease การ เช่าเหมาลำเปล่า การเช่าพาหนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งพาหนะประเภทเครื่องบิน โดยการเช่าที่ไม่รวมคนทำงาน ลูกเรือหรือบริการอื่นๆ แม้กระทั่งน้ำมัน และการซ่อมบำรุง
Duty ค่า ธรรมเนียม ค่าธรรมเนียมที่รัฐบาลเรียกเก็บจากราษฎรที่ทำการค้าขาย ค่าธรรมเนียมในทางศุลกากรคือค่าธรรมเนียมที่รัฐบาลแต่ละประเทศเรียกเก็บจาก สินค้าหรือสิ่งของที่ได้มีการระบุไว้ โดยเรียกเก็บตามประเภทขนาดที่แตกต่างกันของสินค้า
Duty free ปลอดอากร การยกเว้นอากรสำหรรับสินค้านำเข้าจากต่างประเทศ
Duty free import รายการ ชนิด และขนาดของสิ่งของที่รัฐบาลแต่ละประเทศกำหนดไว้ให้สามารถนำเข้าประเทศนั้นๆ โดยอาจจะไม่ต้องเสียภาษีหรือต้องเสียภาษีตามที่ระบุไว้
Duty free shop ร้าน ค้าปลอดภาษี ร้านค้าปลีกที่จำหน่ายเฉพาะสินค้าปลอดภาษีและห้ามนำมาใช้หรือบริโภคภายในราช อาณาจักร ซึ่งผู้ซื้อสามารถนำสินค้านั้นออกนอกราชอาณาจักรได้โดยไม่ต้องเสียอากร ศุลกากร
Day-rate อัตราค่าบริการห้องพักในช่วงกลางวัน เป็นอัตราค่าบริการห้องพักของโรงแรมสำหรับการใช้บริการในช่วงกลางวันเท่านั้น
Day tripper นัก ทัศนาจร/นักท่องเที่ยวที่ไม่ค้างคืน บุคคลที่เดินทางจากถิ่นพำนักถาวรไปยังอีกสถานที่หนึ่งเพื่อประกอบกิจกรรม ต่างๆ โดยมิได้ค้างคืนและไม่มีรายได้หรือค่าตอบแทนในการไปเยือนสถานที่นั่น บางครั้งเรียกว่า Excursionist หรือ Day visitor
Day visitor นักทัศนาจร/นักท่องเที่ยวที่ไม่ค้างคืน เหมือน Day tripper
Deadhead flight การ บินที่ไม่มีรายได้ หรือวัตถุประสงค์ทางการค้า การเคลื่อนย้ายเครื่องบินเพื่อนำไปเก็บ หรือนำกลับไปยังที่ใดที่หนึ่งโดยไม่มีผู้โดยสารหรือสินค้าในเที่ยวบินนั้นๆ
Debarkation การออกจากท่า การออกจากท่าของพาหนะประเภทต่างๆ อาทิ เรือ รถไฟ เครื่องบิน
Declaration form แบบ ฟอร์มสำแดงสิ่งของ เอกสารที่ผู้เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรจะต้องกรอกเพื่อแสดงรายการสิ่งของ ที่นำติดตัวเข้ามาในราชอาณาจักรตามข้อกำหนดของการเดินทางเขาประเทศของแต่ละ ประเทศ หากมีสิ่งของต้องสำแดง ผู้เดินทางเข้าจะต้องนำสิ่งของเหล่านั้นผ่านระเบียบพิธีการศุลกากรก่อนนำ สิ่งของนั้นเข้ามาในประเทศ
Declare การสำแดงสิ่งของตามกฎระเบียบที่กำหนดเมื่อเดินทางเข้า-ออกประเทศ
Dedicated agent ตัวแทนบริษัทนำเที่ยวที่ได้รับเลือกให้ทำงาน ให้กับบริษัทแห่งใดแห่งหนึ่ง
Delicatessen ร้านอาหารเล็กๆ ร้านอาหารหรือส่วนหนึ่งของร้านที่ขายอาหารสำเร็จรูป เช่น สลัด มักกะโรนี แซนด์วิช เนื้ออบ ไก่ทอด ฯลฯ
Demi-Pension อัตราค่าโรงแรมซึ่งคิดเฉพาะค่างห้องพัก ค่าอาหารเช้า และอาหารเย็น
Denied-Boarding compensation การ จ่ายเงินสดหรือบัตรโดยสารเครื่องบินชดเชย สำหรับผู้โดยสารของสายการบินซึ่งไม่สามารถขึ้นเครื่องได้เนื่องากที่นั่ง เต็ม ซึ่งเกิดจากความผิดพลาดของสายการบินเอง
Density card เอกสาร บันทึกการสำรองที่พัก เป็นกระดาษแผ่นใหญ่ๆ ใช้แสดงข้อมูลการรับสำรองห้องพักประเภทต่างๆ แต่ละวันในช่วง 1 เดือน ทั้งนี้จะอำนวยความสะดวกให้พนักงานทราบจำนวนห้องพักที่ว่างและสามารถตอบรับ การจองห้องของลูกค้าได้ในเวลารวดเร็ว
Departure hall ห้องพักผู้โดยสารขาออก
Departure passenger ผู้โดยสารขาออก
Destination จุดหมายปลายทาง สถานที่ซึ่งผู้เดินทางเลือกที่จะไปเยือน
Destination Management Company (DCM) บริษัทที่ดำเนินการจัดการเรื่องการขนส่งภาคพื้นดิน การจัดงานเลี้ยงโรงแรมและจัดนำเที่ยวให้แก่ incentive
Destination planner ผู้ที่มีอาชีพจัดหาข้อมูลข่าวสารและบริการอื่นๆ ของแต่ละพื้นที่เพื่อนำไปวางแผนจัดการท่องเที่ยว การประชุมหรือสัมมนา
Direct flight เที่ยว บินตรง เที่ยวบินที่บินจากจุดเริ่มต้นถึงจุดหมายปลายทางโดยตรง โดยผู้โดยสารไม่ต้องเปลี่ยนเครื่อง แต่บางครั้งอาจจอดแวะพักระหว่างทางได้
Disembarkation card เอกสาร แสดงตนในการเดินทางทางอากาศเพื่อเข้าประเทศใดประเทศหนึ่ง ผู้เดินทางจะต้องยื่นเอกสารดังกล่าวให้กับกองตรวจคนเข้าเมืองที่ประจำการ ณ ท่าอากาศยาน บางทีเรียกว่า landing card / arrival card / entry card
Diving การ ดำน้ำ เป็นกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศประเภทหนึ่ง ซึ่งจำแนกออกเป็น 2 ประเภทใหญ่ คือ การดำน้ำตื้น (Snorkeling diving หรือ Skin diving) และการดำน้ำลึก (Scuba diving) สำหรับการดำน้ำลึก นักดำน้ำจำเป็นต้องผ่านการอบรมและได้รับบัตรอนุญาตดำน้ำจากสถาบัน PADI (Profession Association of Diving Instructors) หรือสถานบัน NAUI (National Association of Underwater Instructors) หรือ จากตัวแทนสถาบันเสียก่อน การดำน้ำลึกแยกออกเป็นหลายประเภท ได้แก่ การดำเรือจม (Wreck dive) การดำถ้ำ (Cave diving) การดำน้ำในเวลากลางคือ (Night diving) เป็นต้น
Disembarked passengers ผู้โดยสารขาเข้า
Domestic convention การประชุมภายในประเทศ การประชุมของกลุ่มบุคคลที่มีถิ่นพำนักถาวรในประเทศใดประเทศหนึ่งซึ่งจัดขึ้นภายในประเทศนั้น
Domestics excursionists นัก ทัศนาจรภายในประเทศ บุคคลที่เดินทางจากถิ่นพำนักถาวรไปยังอีกสถานที่หนึ่งภายในประเทศ โดยมิได้ค้างคืนเพื่อประกอบ กิจกรรมต่างๆ แต่ต้องไม่ก่อให้เกิดค่าจ้าง ค่าตอบแทน
Domestic exhibition นิทรรศการภายในประเทศ การจัดนิทรรศการที่ผู้เข้าร่วมจัดงานเป็นบุคคลที่มีถิ่นพำนักถาวรในประเทศใดประเทศหนึ่งจัดขึ้นภายในประเทศนั้น
Domestic Inclusive Tour (D.I.T) (ใช้ในประเทศสหรัฐอเมริกา และแคนาดา การนำเที่ยวภายในประเทศเฉพาะบุคคล เป็นการจัดเที่ยวภายในประเทศให้ตรงกับความต้องการของนักท่องเที่ยวแต่ละคน
Domestic Independent Tour (D.I.T) (ใช้ในประเทศสหรัฐอเมริกา และแคนาดา เหมือน Domestic Inclusive Tour (D.I.T)
Domestic Individual Tour (D.I.T) เหมือน Domestic Inclusive Tour (D.I.T)
Domestic passenger ผู้โดยสารภายในประเทศ
Domestic tourism การท่องเที่ยวภายในประเทศ การเดินทางท่องเที่ยวของบุคคลที่มีถิ่นพำนักถาวรในประเทศหนึ่งภายในประเทศนั้น
Domestic tourist นักท่องเที่ยวภายในประเทศ นักท่องเที่ยวที่เดินทางอยู่ภายในประเทศที่เป็นถิ่นพำนักถาวรของตน
Domestic transfer การเปลี่ยนหรือต่อเที่ยวบินภายในประเทศของสายการบินเดียวกัน หรือระหว่างสายการบิน
Domestic travel การเดินทางภายในประเทศ การเดินทางของบุคคลที่มีถิ่นพำนักถาวรในประเทศใดประเทศหนึ่งเพื่อวัตถุประสงค์ใดๆ ก็ตามรวมทั้งการท่องเที่ยว
Domestic visitor ผู้เยี่ยมเยือนภายในประเทศ ผู้เยี่ยมเยือนที่เดินทางอยู่ภายในประเทศที่เป็นถิ่นพำนักถาวรของตน
Double-double room ห้อง พักที่โรงแรมจัดเตียงนอนคู่ขนาดใหญ่ จำนวน 2 เตียงไว้ในห้องพัก ซึ่งสามารถเข้าพักได้ถึง 4 คน เรียกอีกอย่างหนึ่งว่า twin double room
Double occupancy rate อัตราค่าห้องพักคู่ ราคาค่าห้องพักสำหรับผู้เข้าพัก 2 คน
Double room ห้อง พักคู่ ห้องพักสำหรับ 2 คน มีห้องน้ำภายในห้อง อุปกรณ์ของใช้ต่างๆ จัดไว้สำหรับ 2 คน มีชุดรับแขกเล็กๆ รวมทั้งตู้เสื้อผ้า และมินิบาร์ด้วย ห้องพักคู่มี 2 ชนิดคือ
1. ห้องพักคู่ชนิดเดี่ยว (Double bedded room) ภายในห้องจะมีเตียงขนาดใหญ่ 180x180 เซนติเมตร เตียงเดียว สามารถนอนได้ 2 คน
2. ห้องพักคู่ชนิดเตียงเดี่ยว 2 เตียง ภายในห้องจะมีเตียงสำหรับนอนคนเดียว 2 เตียง วางแยกกันมีโต๊ะหัวเตียงวางอยู่ตรงกลาง โรงแรมสามารถขายห้องพักแบบนี้เป็นห้องพักเดี่ยวโดยคิดราคาสำหรับคนเดียว
Drive-in restaurant ร้านอาหารที่ลูกค้าขับรถเข้ามาจอดเพื่อสั่งอาหารและรับประทานอหารอยู่ภายในรถ พบมากในทวีปอเมริกาเหนือ
Drive-through restaurant ร้านอาหารที่ลูกค้าขับรถเข้ามาเพื่อสั่งอาหาร เมื่อชำระเงินแล้วก็ขับไปได้เลย
Drop off charge เงินที่บริษัทให้เช่ารถเรียกเก็บจากผู้เช่าในกรณีที่ผู้เช่าไม่ได้นำรถมาคืนในจุดที่มาขอเช่ารถ
Dry lease การ เช่าเหมาลำเปล่า การเช่าพาหนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งพาหนะประเภทเครื่องบิน โดยการเช่าที่ไม่รวมคนทำงาน ลูกเรือหรือบริการอื่นๆ แม้กระทั่งน้ำมัน และการซ่อมบำรุง
Duty ค่า ธรรมเนียม ค่าธรรมเนียมที่รัฐบาลเรียกเก็บจากราษฎรที่ทำการค้าขาย ค่าธรรมเนียมในทางศุลกากรคือค่าธรรมเนียมที่รัฐบาลแต่ละประเทศเรียกเก็บจาก สินค้าหรือสิ่งของที่ได้มีการระบุไว้ โดยเรียกเก็บตามประเภทขนาดที่แตกต่างกันของสินค้า
Duty free ปลอดอากร การยกเว้นอากรสำหรรับสินค้านำเข้าจากต่างประเทศ
Duty free import รายการ ชนิด และขนาดของสิ่งของที่รัฐบาลแต่ละประเทศกำหนดไว้ให้สามารถนำเข้าประเทศนั้นๆ โดยอาจจะไม่ต้องเสียภาษีหรือต้องเสียภาษีตามที่ระบุไว้
Duty free shop ร้าน ค้าปลอดภาษี ร้านค้าปลีกที่จำหน่ายเฉพาะสินค้าปลอดภาษีและห้ามนำมาใช้หรือบริโภคภายในราช อาณาจักร ซึ่งผู้ซื้อสามารถนำสินค้านั้นออกนอกราชอาณาจักรได้โดยไม่ต้องเสียอากร ศุลกากร
Day-rate อัตราค่าบริการห้องพักในช่วงกลางวัน เป็นอัตราค่าบริการห้องพักของโรงแรมสำหรับการใช้บริการในช่วงกลางวันเท่านั้น
Day tripper นัก ทัศนาจร/นักท่องเที่ยวที่ไม่ค้างคืน บุคคลที่เดินทางจากถิ่นพำนักถาวรไปยังอีกสถานที่หนึ่งเพื่อประกอบกิจกรรม ต่างๆ โดยมิได้ค้างคืนและไม่มีรายได้หรือค่าตอบแทนในการไปเยือนสถานที่นั่น บางครั้งเรียกว่า Excursionist หรือ Day visitor
Day visitor นักทัศนาจร/นักท่องเที่ยวที่ไม่ค้างคืน เหมือน Day tripper
Deadhead flight การ บินที่ไม่มีรายได้ หรือวัตถุประสงค์ทางการค้า การเคลื่อนย้ายเครื่องบินเพื่อนำไปเก็บ หรือนำกลับไปยังที่ใดที่หนึ่งโดยไม่มีผู้โดยสารหรือสินค้าในเที่ยวบินนั้นๆ
Debarkation การออกจากท่า การออกจากท่าของพาหนะประเภทต่างๆ อาทิ เรือ รถไฟ เครื่องบิน
Declaration form แบบ ฟอร์มสำแดงสิ่งของ เอกสารที่ผู้เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรจะต้องกรอกเพื่อแสดงรายการสิ่งของ ที่นำติดตัวเข้ามาในราชอาณาจักรตามข้อกำหนดของการเดินทางเขาประเทศของแต่ละ ประเทศ หากมีสิ่งของต้องสำแดง ผู้เดินทางเข้าจะต้องนำสิ่งของเหล่านั้นผ่านระเบียบพิธีการศุลกากรก่อนนำ สิ่งของนั้นเข้ามาในประเทศ
Declare การสำแดงสิ่งของตามกฎระเบียบที่กำหนดเมื่อเดินทางเข้า-ออกประเทศ
Dedicated agent ตัวแทนบริษัทนำเที่ยวที่ได้รับเลือกให้ทำงาน ให้กับบริษัทแห่งใดแห่งหนึ่ง
Delicatessen ร้านอาหารเล็กๆ ร้านอาหารหรือส่วนหนึ่งของร้านที่ขายอาหารสำเร็จรูป เช่น สลัด มักกะโรนี แซนด์วิช เนื้ออบ ไก่ทอด ฯลฯ
Demi-Pension อัตราค่าโรงแรมซึ่งคิดเฉพาะค่างห้องพัก ค่าอาหารเช้า และอาหารเย็น
Denied-Boarding compensation การ จ่ายเงินสดหรือบัตรโดยสารเครื่องบินชดเชย สำหรับผู้โดยสารของสายการบินซึ่งไม่สามารถขึ้นเครื่องได้เนื่องากที่นั่ง เต็ม ซึ่งเกิดจากความผิดพลาดของสายการบินเอง
Density card เอกสาร บันทึกการสำรองที่พัก เป็นกระดาษแผ่นใหญ่ๆ ใช้แสดงข้อมูลการรับสำรองห้องพักประเภทต่างๆ แต่ละวันในช่วง 1 เดือน ทั้งนี้จะอำนวยความสะดวกให้พนักงานทราบจำนวนห้องพักที่ว่างและสามารถตอบรับ การจองห้องของลูกค้าได้ในเวลารวดเร็ว
Departure hall ห้องพักผู้โดยสารขาออก
Departure passenger ผู้โดยสารขาออก
Destination จุดหมายปลายทาง สถานที่ซึ่งผู้เดินทางเลือกที่จะไปเยือน
Destination Management Company (DCM) บริษัทที่ดำเนินการจัดการเรื่องการขนส่งภาคพื้นดิน การจัดงานเลี้ยงโรงแรมและจัดนำเที่ยวให้แก่ incentive
Destination planner ผู้ที่มีอาชีพจัดหาข้อมูลข่าวสารและบริการอื่นๆ ของแต่ละพื้นที่เพื่อนำไปวางแผนจัดการท่องเที่ยว การประชุมหรือสัมมนา
Direct flight เที่ยว บินตรง เที่ยวบินที่บินจากจุดเริ่มต้นถึงจุดหมายปลายทางโดยตรง โดยผู้โดยสารไม่ต้องเปลี่ยนเครื่อง แต่บางครั้งอาจจอดแวะพักระหว่างทางได้
Disembarkation card เอกสาร แสดงตนในการเดินทางทางอากาศเพื่อเข้าประเทศใดประเทศหนึ่ง ผู้เดินทางจะต้องยื่นเอกสารดังกล่าวให้กับกองตรวจคนเข้าเมืองที่ประจำการ ณ ท่าอากาศยาน บางทีเรียกว่า landing card / arrival card / entry card
Diving การ ดำน้ำ เป็นกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศประเภทหนึ่ง ซึ่งจำแนกออกเป็น 2 ประเภทใหญ่ คือ การดำน้ำตื้น (Snorkeling diving หรือ Skin diving) และการดำน้ำลึก (Scuba diving) สำหรับการดำน้ำลึก นักดำน้ำจำเป็นต้องผ่านการอบรมและได้รับบัตรอนุญาตดำน้ำจากสถาบัน PADI (Profession Association of Diving Instructors) หรือสถานบัน NAUI (National Association of Underwater Instructors) หรือ จากตัวแทนสถาบันเสียก่อน การดำน้ำลึกแยกออกเป็นหลายประเภท ได้แก่ การดำเรือจม (Wreck dive) การดำถ้ำ (Cave diving) การดำน้ำในเวลากลางคือ (Night diving) เป็นต้น
Disembarked passengers ผู้โดยสารขาเข้า
Domestic convention การประชุมภายในประเทศ การประชุมของกลุ่มบุคคลที่มีถิ่นพำนักถาวรในประเทศใดประเทศหนึ่งซึ่งจัดขึ้นภายในประเทศนั้น
Domestics excursionists นัก ทัศนาจรภายในประเทศ บุคคลที่เดินทางจากถิ่นพำนักถาวรไปยังอีกสถานที่หนึ่งภายในประเทศ โดยมิได้ค้างคืนเพื่อประกอบ กิจกรรมต่างๆ แต่ต้องไม่ก่อให้เกิดค่าจ้าง ค่าตอบแทน
Domestic exhibition นิทรรศการภายในประเทศ การจัดนิทรรศการที่ผู้เข้าร่วมจัดงานเป็นบุคคลที่มีถิ่นพำนักถาวรในประเทศใดประเทศหนึ่งจัดขึ้นภายในประเทศนั้น
Domestic Inclusive Tour (D.I.T) (ใช้ในประเทศสหรัฐอเมริกา และแคนาดา การนำเที่ยวภายในประเทศเฉพาะบุคคล เป็นการจัดเที่ยวภายในประเทศให้ตรงกับความต้องการของนักท่องเที่ยวแต่ละคน
Domestic Independent Tour (D.I.T) (ใช้ในประเทศสหรัฐอเมริกา และแคนาดา เหมือน Domestic Inclusive Tour (D.I.T)
Domestic Individual Tour (D.I.T) เหมือน Domestic Inclusive Tour (D.I.T)
Domestic passenger ผู้โดยสารภายในประเทศ
Domestic tourism การท่องเที่ยวภายในประเทศ การเดินทางท่องเที่ยวของบุคคลที่มีถิ่นพำนักถาวรในประเทศหนึ่งภายในประเทศนั้น
Domestic tourist นักท่องเที่ยวภายในประเทศ นักท่องเที่ยวที่เดินทางอยู่ภายในประเทศที่เป็นถิ่นพำนักถาวรของตน
Domestic transfer การเปลี่ยนหรือต่อเที่ยวบินภายในประเทศของสายการบินเดียวกัน หรือระหว่างสายการบิน
Domestic travel การเดินทางภายในประเทศ การเดินทางของบุคคลที่มีถิ่นพำนักถาวรในประเทศใดประเทศหนึ่งเพื่อวัตถุประสงค์ใดๆ ก็ตามรวมทั้งการท่องเที่ยว
Domestic visitor ผู้เยี่ยมเยือนภายในประเทศ ผู้เยี่ยมเยือนที่เดินทางอยู่ภายในประเทศที่เป็นถิ่นพำนักถาวรของตน
Double-double room ห้อง พักที่โรงแรมจัดเตียงนอนคู่ขนาดใหญ่ จำนวน 2 เตียงไว้ในห้องพัก ซึ่งสามารถเข้าพักได้ถึง 4 คน เรียกอีกอย่างหนึ่งว่า twin double room
Double occupancy rate อัตราค่าห้องพักคู่ ราคาค่าห้องพักสำหรับผู้เข้าพัก 2 คน
Double room ห้อง พักคู่ ห้องพักสำหรับ 2 คน มีห้องน้ำภายในห้อง อุปกรณ์ของใช้ต่างๆ จัดไว้สำหรับ 2 คน มีชุดรับแขกเล็กๆ รวมทั้งตู้เสื้อผ้า และมินิบาร์ด้วย ห้องพักคู่มี 2 ชนิดคือ
1. ห้องพักคู่ชนิดเดี่ยว (Double bedded room) ภายในห้องจะมีเตียงขนาดใหญ่ 180x180 เซนติเมตร เตียงเดียว สามารถนอนได้ 2 คน
2. ห้องพักคู่ชนิดเตียงเดี่ยว 2 เตียง ภายในห้องจะมีเตียงสำหรับนอนคนเดียว 2 เตียง วางแยกกันมีโต๊ะหัวเตียงวางอยู่ตรงกลาง โรงแรมสามารถขายห้องพักแบบนี้เป็นห้องพักเดี่ยวโดยคิดราคาสำหรับคนเดียว
Drive-in restaurant ร้านอาหารที่ลูกค้าขับรถเข้ามาจอดเพื่อสั่งอาหารและรับประทานอหารอยู่ภายในรถ พบมากในทวีปอเมริกาเหนือ
Drive-through restaurant ร้านอาหารที่ลูกค้าขับรถเข้ามาเพื่อสั่งอาหาร เมื่อชำระเงินแล้วก็ขับไปได้เลย
Drop off charge เงินที่บริษัทให้เช่ารถเรียกเก็บจากผู้เช่าในกรณีที่ผู้เช่าไม่ได้นำรถมาคืนในจุดที่มาขอเช่ารถ
Dry lease การ เช่าเหมาลำเปล่า การเช่าพาหนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งพาหนะประเภทเครื่องบิน โดยการเช่าที่ไม่รวมคนทำงาน ลูกเรือหรือบริการอื่นๆ แม้กระทั่งน้ำมัน และการซ่อมบำรุง
Duty ค่า ธรรมเนียม ค่าธรรมเนียมที่รัฐบาลเรียกเก็บจากราษฎรที่ทำการค้าขาย ค่าธรรมเนียมในทางศุลกากรคือค่าธรรมเนียมที่รัฐบาลแต่ละประเทศเรียกเก็บจาก สินค้าหรือสิ่งของที่ได้มีการระบุไว้ โดยเรียกเก็บตามประเภทขนาดที่แตกต่างกันของสินค้า
Duty free ปลอดอากร การยกเว้นอากรสำหรรับสินค้านำเข้าจากต่างประเทศ
Duty free import รายการ ชนิด และขนาดของสิ่งของที่รัฐบาลแต่ละประเทศกำหนดไว้ให้สามารถนำเข้าประเทศนั้นๆ โดยอาจจะไม่ต้องเสียภาษีหรือต้องเสียภาษีตามที่ระบุไว้
Duty free shop ร้าน ค้าปลอดภาษี ร้านค้าปลีกที่จำหน่ายเฉพาะสินค้าปลอดภาษีและห้ามนำมาใช้หรือบริโภคภายในราช อาณาจักร ซึ่งผู้ซื้อสามารถนำสินค้านั้นออกนอกราชอาณาจักรได้โดยไม่ต้องเสียอากร ศุลกากร
Ecolodge ที่พักที่รักษาสภาพแวดล้อม/ที่พักในแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ที่พักซึ่งมีหลักเกณฑ์หรือแนวทางการพัฒนาดังนี้
1. การออกแบบด้านสถาปัตยกรรมต้องคำนึงถึงการใช้วัตถุดิบจากท้องถิ่น
2. การนำเทคโนโลยีที่เหมาะสมมาปรับใช้
3. การประกอบการจะต้องมีขนาดเล็ก มีการจัดการบริหารโดยครอบครัว (ท้องถิ่น) หลีกเลี่ยง การลงทุนจากภายนอกพื้นที่ให้มากที่สุด
4. จัดระบบการฝึกอบรมด้านการบริหารจัดการให้แก่เจ้าของกิจการ
5. การจัดการด้านของเสียจะต้องเน้นในเรื่อง Recycle และ Reuse
E-commerce การพาณิชย์อิเลคโทรนิค ระบบซื้อขายแลกเปลี่ยนสินค้าโดยผ่านสื่ออิเลคโทรนิค อาทิ คอมพิวเตอร์ โทรศัพท์ โทรสาร โทรทัศน์ เป็นต้น
Economy hotel โรงแรมราคาประหยัด
Ecotourism การ ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ การท่องเที่ยวอย่างมีความรับผิดชอบในแหล่งธรรมชาติที่มีเอกลัษณ์เฉพาะถิ่น และแหล่งวัฒนธรรมที่เกี่ยวเนื่องกับระบบนิเวศ โดยมีกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันของผู้ที่เกี่ยวข้อง ภายใต้การจัดการสิ่งแวดล้อม และการท่องเที่ยวอย่างมีส่วนร่วมของท้องถิ่น เพื่อมุ่งเน้นให้เกิดจิตสำนึกต่อการรักษาระบบนิเวศอย่างยั่งยืน
Educational tourism ทัศนศึกษา การท่องเที่ยวที่นักท่องเที่ยวสามารถเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องราวของแหล่ง ท่องเที่ยว วัฒนธรรม ชุมชนท้องถิ่นรูปแบบการเดินทางท่องเที่ยวเป็นการศึกษาหาความรู้ ในต่างพื้นที่การนำชมสถานที่ต่างๆ โดยมีผู้เชี่ยวชาญดำเนินการบรรยายให้ความรู้อย่างมีระบบ
Embarkation เอกสาร แสดงตนในการเดินทางออกนอกประเทศโดยทางอากาศ ผู้เดินทางจะต้องยื่นต่อกองตรวจคนเข้าเมือง ณ ท่าอากาศยาน บางครั้งเรียกว่า departure card / exit card
Embarked passengers ผู้โดยสารขาออก
English breakfast อาหาร เช้าแบบอังกฤษ อาหารเช้าที่ลูกค้าสามารถสั่งจากรายการอาหารได้ตามใจชอบ ประกอบด้วยเครื่องดื่มหรือผลไม้สด เครื่องดื่มร้อน อาหารประเภทแป้ง แปรรูป เช่น คอร์นเฟลค ฯลฯ หรือข้าวต้ม ขนมปัง เนย ผลไม้กวน ปลา ไข่ และ เนื้อ แพนเค้กหรือวอฟเฟิล เนยแข็ง และผลิตภัณฑ์ เนื้อสัตว์แช่เย็น
English service การ บริการแบบอังกฤษ/การบริการแบบตักอาหารให้ลูกค้า การบริการอาหารโดยจะปรุงอาหารและจัดใส่ภาชนะเรียบร้อยจากในครัวแล้ว พนักงานบริการจะนำมาตักให้ลูกค้าที่โต๊ะอาหาร นิยมใช้ในห้องอาหารชั้นดี หรือในงานเลี้ยงต่างๆ
Entr?e ในอดีตใช้สำหรับเรียกอาหารที่เสิร์ฟระหว่างคอร์สปลาและเนื้อ แต่ปัจจุบันหมายถึงอาหารที่เป็นคอร์สหรือเมนคอร์ส
Entry card เหมือนกับ Disembarkation card
Environmental Impact Assessment (EIA) การ ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม การใช้หลักการวิชาการในการทำนาย หรือคาดการณ์เกี่ยวกับผลกระทบนั้นในทางบวกและทางลบของการดำเนินโครงการพัฒนา ที่จะมีผลต่อสิ่งแวดล้อมในทุกๆ ด้าน ทั้งทางทรัพยากรธรรมชาติ เศรษฐกิจและสังคม เพื่อจะได้หามาตรการป้องกันผลกระทบในทางลบที่อาจจะเกิดขึ้นให้เกิดน้อยที่ สุด
Environmentally sensitive areas พื้นที่ เปราะบางด้านสิ่งแวดล้อม พื้นที่ที่มีระบบนิเวศตามธรรมชาติที่แตกต่างจากพื้นที่อื่นโดยทั่วไป ซึ่งอาจถูกทำลายหรือได้รับผลกระทบจากกิจกรรมต่างๆ ของมนุษย์ได้ง่าย
Environmental Management ระบบ จัดการสิ่งแวดล้อม เป็นระบบจัดการด้านสิ่งแวดล้อมที่มีโครงสร้าง หน้าที่ ความรับผิดชอบที่ชัดเจน วิธีการ กระบวนการและทรัพยากรอย่างเพียงพอในการดำเนินงาน องค์ประกอบสำคัญของระบบ EMS ได้แก่ การกำหนดนโยบายสิ่งแวดล้อม การวิเคราะห์ปัญหาสิ่งแวดล้อม การจัดทำแผนการควบคุมตรวจสอบ และการทบทวนการดำเนินงานที่ผ่านมา
Escorted tour การนำเที่ยวแบบมีผู้นำกลุ่ม
E-shaped setup การจัดห้องประชุมรูปตัว E เป็นรูปแบบหนึ่งของการจัดห้องประชุมโดยจัดเป็นตัวอักษร E
Ethnic tourism การ ท่องเที่ยวเชิงชาติพันธุ์ การท่องเที่ยวที่มีจุดสนใจอยู่ที่เอกลักษณ์/ลักษณะเฉพาะทางวัฒนธรรมชีวิต ความเป็นอยู่ หรือประเพณีของสังคมใดสังคมหนึ่ง นักท่องเที่ยวสามารถศึกษาและเรียนรู้ถึงวัฒนธรรมประเพณี วิถีชีวิตของกลุ่มชนหรือชาติพันธุ์มนุษย์ที่แตกต่างกัน รวมทั้งเรื่องของพิธีกรรมต่างๆ อาทิเช่น พิธีแต่งงาน พิธีเผาศพ ความเป็นอยู่ดั้งเดิมของชุมชน เป็นต้น
European plan การบริการห้องพักของโรงแรมที่ไม่รวมค่าอาหาร ถ้าผู้เข้าพักต้องการรับประทานอาหารในห้องอาหารต่างๆ ของโรงแรม จะต้องจ่าเพิ่มต่างหาก
Excursion ทัศนาจร การเดินทางท่องเที่ยวโดยไม่พักค้างคืน
Excursion fares ค่า โดยสารเครื่องบินเที่ยวปกติไป-กลับในราคาพิเศษ ซึ่งลูกค้าสามารถแวะพักกลางทางได้โดยต้องระบุ เมื่อจองตั๋ว และจะได้รับเงินค่าตั๋วคืนทั้งหมดหากยกเลิกการเดินทาง อย่างไรก็ตามทางสายการบินมักมีข้อจำกัดหลายประการ เช่น ลูกค้าต้องระบุระยะเวลาที่พักต่ำสุดและหรือสูงสุด เป็นต้น เพื่อป้องกันการสูญเสียรายไดจากการขายตั๋วราคาเต็ม
Excursionist นักทัศนาจร/นักท่องเที่ยวที่ไม่ค้างคืน
Executive housekeeper หัว หน้าแผนกแม่บ้าน มีหน้าที่รับผิดขอบห้องพักในด้านความเรียบร้อย สะอาด ถูกสุขลักษณะ และอยู่ในสภาพพร้อมที่จะให้แขกเข้าพักได้ รวมทั้งดูแลควบคุมการปฏิบัติงานของแผนกให้ดำเนินไปอย่างเรียบร้อยและมี ประสิทธิภาพ
Exhibition นิทรรศการ การแสดงสินค้าและบริการผู้ขาย ทำให้ผู้ร่วมงานได้เห็นและรับรู้สินค้าและบริการใหม่ๆ ที่ได้รับการพัฒนาขึ้น อาจจัดควบคู่กับการประชุมแบบ Convention หรือ Conference ในยุโรปจะใช้คำว่า Exposition ซึ่งมีความหมายเดียวกัน
Exit card เหมือนกับ Embarkation card
Expatriate ประชากร ของประเทศหนึ่งที่ไปอาศัยในอีกประเทศหนึ่งในช่วงระยะเวลาหนึ่งเพื่อประกอบ อาชีพหรือดำเนินธุรกิจใดๆ เช่น ชาวต่างชาติที่เข้ามาทำงานในประเทศไทย เป็นต้น
Extra bed เตียงเสริม พิเศษสำหรับแขกคนที่ 3 ที่ไม่ต้องการเปิดห้องเพิ่ม

 

Comment

Comment:

Tweet

#28 By (69.28.67.7|69.28.67.7) on 2015-04-19 00:11

#27 By (77.108.103.44|77.108.103.44) on 2015-04-19 00:11

#26 By (94.136.137.57|95.211.218.103, 94.136.137.57) on 2015-04-19 00:10

#25 By (89.231.11.50|89.231.11.50) on 2015-04-17 18:13

#24 By (201.120.31.40|95.211.218.103, 201.120.31.40) on 2015-04-17 18:12

#23 By (94.74.150.19|95.211.218.103, 94.74.150.19) on 2015-04-17 18:11

#22 By (109.190.41.60|109.190.41.60) on 2015-04-17 18:11

#21 By (197.155.116.66|95.211.218.103, 197.155.116.66) on 2015-04-16 12:04

#20 By (94.23.205.32|95.211.218.103, 94.23.205.32) on 2015-04-16 12:00

#19 By (12.139.188.34|95.211.218.103, 12.139.188.34) on 2015-04-16 11:58

#18 By (165.165.74.66|95.211.218.103, 165.165.74.66) on 2015-04-15 05:52

#17 By (83.243.64.12|83.243.64.12) on 2015-04-15 05:51

#16 By (180.166.55.42|95.211.218.103, 180.166.55.42) on 2015-04-13 23:59

#15 By (104.130.24.58|unknown, 104.130.24.58) on 2015-04-13 23:58

#14 By (52.28.33.62|95.211.218.103, 52.28.33.62) on 2015-04-13 23:58

Very nice site! <a href="http://yieapxo2.com/qoqsvx/1.html">cheap goods</a>

#13 By (87.251.228.65|87.251.228.65) on 2015-04-13 23:57

#12 By (189.179.211.62|189.179.211.62) on 2015-04-12 17:46

#11 By (118.223.231.59|95.211.218.103, 118.223.231.59) on 2015-04-12 17:45

#10 By (8.193.45.33|127.0.0.1, 8.193.45.33) on 2015-04-11 11:36

#9 By (88.199.173.63|95.211.218.103, 88.199.173.63) on 2015-04-11 11:36

#8 By (93.171.133.60|95.211.218.103, 93.171.133.60) on 2015-04-11 11:35

#7 By (198.8.62.163|198.8.62.163) on 2015-04-11 11:35

location within my public complexes! fbffefekkacfkfck

#6 By (52.28.33.62|148.251.91.38, 52.28.33.62) on 2015-04-10 18:34

#5 By ETC (103.7.57.18|10.0.89.103, 202.143.152.156) on 2012-07-13 11:04

รักเลยอ่ะ ออกสอบด้วย

#4 By honey (101.109.26.28) on 2011-10-02 19:14

#3 By ปร้าเืทสเ (203.172.175.226) on 2011-06-02 16:28

ดีมากๆเลยค่ะ มีประโยชน์จริงๆ

#2 By Fern (203.146.32.125) on 2011-05-11 09:26

ขอบคุณจิงๆๆคร้า
ตอนนี้ต้องการด่วนเรยล่ะ

#1 By TerNgMeaN on 2011-01-20 16:20